МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2018 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ /Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар/

Монгол Улсын 2018 оны Төсвийн тухай хуулиар улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд нийт 766,204.2 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс 2018 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар 172,845.8 сая төгрөгийн санхүүжилт хийгдэж, урьдчилсан мэдээгээр хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт нийт батлагдсан төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 22.6 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2018 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ

/Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар/
/2018 ОНЫ 7-Р САРЫН 31-НИЙ ӨДРИЙН БАЙДЛААР, сая төгрөгөөр/

Хуулийн дугаар Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Төсөвт өртөг Санхүүжих дүн Гарсан санхүүжилт Гүйцэтгэлийн хувь
I Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга 770.7 770.7 604.34 78.41%
II Монгол улсын их хурлын дарга 1,913.30 1,913.30 214.72 11.22%
III Монгол улсын ерөнхий сайд 5,685.30 3,762.80 297.25 7.90%
IV Монгол улсын шадар сайд 12,695.20 6,006.40 1,135.56 18.91%
V Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга 23,920.90 11,881.80 1,399.75 11.78%
VI Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд 12,789.50 10,389.50 138.03 1.33%
VII Гадаад харилцааны сайд 1,800.00 1,800.00 800.00 44.44%
VIII Сангийн сайд 78,098.10 32,810.00 5,586.40 17.03%
IX Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд 59,590.90 37,390.00 15,747.82 42.12%
X Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд 36,723.30 17,340.00 1,732.19 9.99%
XI Батлан хамгаалахын сайд 19,417.40 3,599.50 1,567.31 43.54%
XII Барилга, хот байгуулалтын сайд 430,501.90 80,338.40 13,919.84 17.33%
XIII Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд 739,860.00 262,817.60 18,953.69 7.21%
XIV Зам, тээврийн хөгжлийн сайд 342,951.30 80,796.90 22,389.78 27.71%
XV Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд 3,980.00 3,980.00 139.87 3.51%
XVI Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд 41,521.30 27,818.50 474.04 1.70%
XVII Эрчим хүчний сайд 151,489.70 37,661.90 2,070.81 5.50%
XVIII Эрүүл мэндийн сайд 193,319.50 60,754.80 5,688.23 9.36%
XIX Авлигатай тэмцэх газрын дарга 195.6 195.6 143.59 73.41%
XX Үндсэн хуулийн цэцийн дарга 340 340 259.60 76.35%
XXI Улсын ерөнхий прокурор 1,562.00 452 87.21 19.29%
XXII Монгол улсын ерөнхий аудитор 500 500 498.00 99.60%
Концесс 299,141.70 82,884.40 78,997.76 95.31%
Нийт 2,458,767.60 766,204.10 172,845.78 22.56%