ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НАРЫН 2018 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ, БОЛОВСРУУЛАХ УДИРДАМЖ

July 5, 2017 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Монгол Улсын Засгийн газар 2017 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаар “Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2018 оны төсвийн хязгаар”-ыг баталлаа.

Төсвийн тухай хуулийн 8.3.4-д заасны дагуу Төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон аймаг нийслэлийн засаг дарга нарт батлагдсан төсвийн хязгаарыг төсвийн удирдамжийн хамт хүргүүллээ.

1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт хүргүүлсэн бичиг

2. Аймаг, нийслэлийн засаг дарга нарт хүргүүлсэн бичиг

3. Удирдамж

4. Төсвийн хязгаар

5. Хавсралт