МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2017 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ

Монгол Улсын 2017 оны Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд нийт 563,784.5 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс 2017 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар 118,586.9 сая төгрөгийн санхүүжилт хийгдэж, урьдчилсан мэдээгээр хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт нийт батлагдсан төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 21.0 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2017 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ

 /Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар/

/2017 ОНЫ 06-Р САРЫН 22-НИЙ ӨДРИЙН БАЙДЛААР, сая төгрөгөөр/

Д/д ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ   Улсын төсөв  Концессын төсөл  Нийт батлагдсан  Нийт санхүүжсэн
  2017 онд батлагдсан  Санхүүжилт   2017 онд батлагдсан  Санхүүжилт
1 Монгол Улсын Их Хурлын дарга             1,688.0             1,634.4          1,688.0 1634.4
2 Монгол улсын Ерөнхий сайд             2,778.0       70,933.7            28,000.0        73,711.7 28000.0
3 Монгол улсын Шадар сайд             5,287.3             2,884.7          5,287.3 2884.7
4 Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга             3,857.9                366.7          3,857.9 366.7
5 Гадаад харилцааны сайд                700.0            700.0 0.0
6 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд                824.3            824.3 0.0
7 Сангийн сайд            10,481.7                678.9        10,481.7 678.9
8 Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд            27,663.2            14,021.4        27,663.2 14021.4
9 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд             7,679.1                197.1          7,679.1 197.1
10 Батлан хамгаалахын сайд             2,693.1                500.0          2,693.1 500.0
11 Барилга, хот байгуулалтын сайд            81,294.1             7,963.5        81,294.1 7963.5
12 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд          104,136.2             8,768.6      104,136.2 8768.6
13 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд          133,982.5            37,124.2      133,982.5 37124.2
14 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд            26,984.6        26,984.6 0.0
15 Эрүүл мэндийн сайд            49,422.1            13,145.2        49,422.1 13145.2
16 Эрчим хүчний сайд            32,439.0             2,445.1        32,439.0 2445.1
17 Авлигатай тэмцэх газар                851.4                768.8            851.4 768.8
18 Улсын ерөнхий прокурор                  88.3                  88.3              88.3 88.3
ДҮН              492,850.8                90,586.9         70,933.7              28,000.00         563,784.5         118,586.9