ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НАРЫН 2017 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ, БОЛОВСРУУЛАХ УДИРДАМЖ

July 7, 2016 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Монгол Улсын 2017 оны төсвийн төслийг Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, Төсвийн тухай хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан дараах эрх зүйн актыг үндэслэн боловсруулна. Үүнд:

·         Засгийн газрын 2016 оны 06 сарын 28-ний өдрийн хуралдаанаар баталсан “Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2017 оны төсвийн хязгаар”;

·         Засгийн газрын 2012 оны 30 дугаар тогтоолоор баталсан “Орон нутгийн төсвийн аргачлал”;

·         Сангийн сайдын 2012 оны 244 дүгээр тушаалаар баталсан “Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам”;

·         Холбогдох бусад эрх зүйн актууд

Төсвийн төсөл боловсоруулах удирдамжийг татан авч дэлгэрэнгүй танилцана уу:

01. Төсвийн удирдамж

02. Төсвийн хязгаар

03. Төсвийн маягтууд

04. Төсвийн хөрөнгө оруулалтын маягт

05. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт явуулсан албан бичиг