Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл /2015 оны 11-р сарын 30-ны өдрийн байдлаар/

Монгол Улсын 2015 оны хөрөнгө оруулалтын тодотгосон төлөвлөгөөнд нийт 357,969.1 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс 2015 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн байдлаар 261,423.7 сая төгрөгийн санхүүжилт хийгдэж, урьдчилсан мэдээгээр хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт нийт батлагдсан төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 73.0 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2015 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ

/2015 ОНЫ 11-Р САРЫН 30-НЫ ӨДРИЙН БАЙДЛААР, сая төгрөгөөр/

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил   Төсөвт өртөг 2015 онд санхүүжих дүн  2015 онд олгосон санхүүжилт /2015 оны 11-р сарын 30-ны өдрийн байдлаар/
I МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД          7 689,7         1 133,2 63,0
II МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД       20 562,6         5 513,0 4228,3
III ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА       13 841,6         2 920,0 2889,4
IY БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖИЛ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД          2 593,5         1 333,5 1083,6
Y ГАДААД ХЭРГИЙН САЙД          3 550,0         3 550,0 1050
YI САНГИЙН САЙД          2 880,0            880,0 383,9
YII ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД     109 068,3      49 221,6 29772,2
YIII БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД       63 470,9         4 534,5 3607,9
IX БОЛОВСРОЛ, СОЕЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД     473 545,7    126 167,0 94080,2
X ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД     300 215,9      53 559,9 42648,4
XI БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД     146 128,6      21 525,8 16639,3
XII ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД       14 241,8         5 205,7 3780,0
XIII ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙД       14 842,3         1 886,6 1263,4
XIY ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД       30 319,0      10 704,0 8598,6
XY ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД       33 949,6         9 380,8 8783,9
XYI ЭРҮҮЛ МЭНД, СПОРТЫН САЙД     263 472,2      55 299,8 39765,1
XYII АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД       15 931,4         3 763,6 1555,7
XYIII АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА             300,0            300,0 200,0
XIX УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР          2 632,3         1 090,1 1030,8
  НИЙТ   1 519 235,4    357 969,1       261 423,7