Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл /2015 оны 09-р сарын 30-ны өдрийн байдлаар/

Монгол Улсын 2015 оны хөрөнгө оруулалтын тодотгосон төлөвлөгөөнд нийт 381,577.3 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс 2015 оны 09 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар 172292.3 сая төгрөгийн санхүүжилт хийгдэж, урьдчилсан мэдээгээр хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт нийт батлагдсан төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 45.2 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2015 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ

/Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар/

/2015 ОНЫ 09-Р САРЫН 30-НЫ ӨДРИЙН БАЙДЛААР, сая төгрөгөөр/

Дугаар Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил   Төсөвт өртөг 2015 онд санхүүжих дүн  2015 онд олгосон санхүүжилт /2015 оны 9-р сарын 30-ны өдрийн байдлаар/
I МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД            7 689,7            1 133,2 0,0
II МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД          20 562,6            5 537,6 3900,1
III ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА          13 841,6            2 920,0 2859,2
IY БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖИЛ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД            2 593,5            1 333,5 435,5
Y ГАДААД ХЭРГИЙН САЙД            3 550,0            3 550,0 1050
YI САНГИЙН САЙД            2 880,0               880,0 350,6
YII ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД       128 617,5         46 492,3 19216,0
YIII БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД          64 232,2            5 037,1 1960,1
IX БОЛОВСРОЛ, СОЕЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД       490 294,6       138 207,5 56442,6
X ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД       308 175,4         54 864,0 26188,5
XI БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД       147 020,6         22 132,3 14475,3
XII ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД          15 241,8            6 605,7 3348,1
XIII ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙД          21 877,1            3 507,9 592,0
XIY ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД          32 481,0         11 244,5 5266,1
XY ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД          33 949,6         13 712,3 6166,9
XYI ЭРҮҮЛ МЭНД, СПОРТЫН САЙД       279 371,5         60 515,8 27880,0
XYII АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД          10 931,4            2 513,6 1360,8
XYIII АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА               300,0               300,0 200,0
XIX УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР            2 632,3            1 090,1 600,5
НИЙТ     1 586 242,3       381 577,3         172 292,3