Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл /2015 оны 08-р сарын 31-ний өдрийн байдлаар/

Монгол Улсын 2015 оны хөрөнгө оруулалтын тодотгосон төлөвлөгөөнд нийт 381,577.4 сая төгрөгийн хөрөнгө ору+A1улалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс 2015 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар 142445.2 сая төгрөгийн санхүүжилт хийгдэж, урьдчилсан мэдээгээр хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт нийт батлагдсан төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 37.3 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2015 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ

/Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар/

/2015 ОНЫ 08-Р САРЫН 31-НИЙ ӨДРИЙН БАЙДЛААР, сая төгрөгөөр/

Дугаар Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил   Төсөвт өртөг 2015 онд санхүүжих дүн  2015 онд олгосон санхүүжилт /2015 оны 8-р сарын 31-ний өдрийн байдлаар/
I МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД           7 689,7         1 133,2 0,0
II МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД         20 562,6         5 537,6 2680,9
III ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА         13 841,6         2 920,0 1963,9
IY БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖИЛ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД           2 593,5         1 333,5 239,2
Y ГАДААД ХЭРГИЙН САЙД           3 550,0         3 550,0 1050
YI САНГИЙН САЙД           2 880,0            880,0 268,8
YII ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД      128 617,5      46 492,3 18016,2
YIII БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД         64 232,2         5 037,1 1960,1
IX БОЛОВСРОЛ, СОЕЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД      490 294,6    138 207,5 41535,9
X ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД      308 175,4      54 864,0 20231,6
XI БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД      147 020,6      22 132,3 13467,4
XII ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД         15 241,8         6 605,7 2998,1
XIII ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙД         21 877,1         3 507,9 592,0
XIY ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД         32 481,0      11 244,5 4280,1
XY ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД         33 949,6      13 712,3 5130,6
XYI ЭРҮҮЛ МЭНД, СПОРТЫН САЙД      279 371,5      60 515,8 25869,1
XYII АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД         10 931,4         2 513,6 1360,8
XYIII АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА              300,0            300,0 200,0
XIX УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР           2 632,3         1 090,1 600,5
  НИЙТ    1 586 242,3    381 577,3           142 445,2