Төсвийн сар улирлын хуваарьт өөрчлөлт орлоо.

Сангийн сайдын тушаал №189 – Төсвийн сар улирлын хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай.

Дэлгэрэнгүйг татан авч танилцана уу: Тушаал – 189