2015 Оны төсвийн хуваарь

2015 Оны төсвийн хуваарь батлагдлаа.

Дэлгэрэнгүйг хавсаргасан файлуудаас татан авч танилцана уу:

Тушаал-263 Төсвийн хуваарь батлах тухай

Хавсралт-1 Монгол улсын төсвийн орлогын сар, улирлын хуваарь

Хавсралт-2 Монгол улсын төсвийн зарлага, санхүүжилтийн сар, улирлын хуваарь

Хавсралт-3 Монгол улсын 2015 оны төсвийн хөтөлбөр, арга хэмжээний санхүүжилтийн сар, улирлын хуваарь

Хавсралт-4 Улсын төсвөөс 2015 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хуваарь

Хавсралт-5 Орон нутгийн төсвөөс 2015 оны төсвийн жилд орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санд төвлөрүүлэх орлогын сар, улирлын хуваарь

Хавсралт-6 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас аймаг, нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлгийн сар, улирлын хуваарь

Хавсралт-7 Улсын төсвөөс 2015 оны төсвийн жилд орон нутагт олгох тусгай зориулалтын шилжүүлгийн сар, улирлын хуваарь

Хавсралт-8 Монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт

Хавсралт-9 Эрчим хүч, дулааны алдагдлын 2015 оны татаасын хуваарь

Хавсралт-10 Монгол улсын 2015 оны төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэрийн сар, улирлын хуваарь

Хавсралт-11 Нийгмийн даатгалын сангийн 2015 оны төсвийн сар, улирлын хуваарь

Хавсралт-12 Хүний хөгжил сангийн 2015 оны төсвийн сар, улирлын хуваарь