Төсвийн сар, улирлын хуваарьт өөрчлөлт орлоо

Монгол улсын 2014 оны төсвийн санхүүжилтийн сар, улирлын хуваарьт өөрчлөлт орууллаа. Сангийн сайдын 2014 оны 8-р сарын 21-ний өдрийн 181 дугаар тушаал

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос татан авч танилцана уу.

Тушаал-181 Хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

Хавсралт-1 Төсвийн санхүүжилтийн сар улирлын хуваарь

Хавсралт-2 Хөрөнгө оруулалтын тодотгосон хуваарь

Хавсралт-3 Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэрийн сар улирлын хуваарь