Төсвийн сар, улирлын хуваарьт өөрчлөлт орлоо

Монгол улсын 2014 оны төсвийн санхүүжилтийн сар, улирлын хуваарьт өөрчлөлт орууллаа. Сангийн сайдын 2014 оны 8-р сарын 15-ний өдрийн 177 дугаар тушаал

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос татан авч танилцана уу.

Тушаал-177 хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

Хавсралт-1 монгол улсын төсвийн орлогын сар улирлын хуваарь

Хавсралт-2 Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэрийн сар улирлын хуваарь

Хавсралт-3 Хүний хөгжил сангийн 2014 оны төсвийн сар улирлын хуваарь