Төсвийн сар, улирлын хуваарьт өөрчлөлт орлоо

Монгол улсын 2014 оны төсвийн санхүүжилтийн сар, улирлын хуваарьт өөрчлөлт орууллаа. Сангийн сайдын 2014 оны 8-р сарын 14-ний өдрийн 174 дугаар тушаал

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос татан авч танилцана уу.

Тушаал-174 Хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

Хавсралт-1 Орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хуваарь

Хавсралт-2 Улсын төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэрийн сар улирлын хуваарь