Төсвийн сар улирлын хуваарь шинэчлэн батлагдлаа

Монгол улсын 2014 оны төсвийн санхүүжилтийн сар, улирлын хуваарьт өөрчлөлт орууллаа. Сангийн сайдын 2014 оны 7-р сарын 29-ний өдрийн 167 дугаар тушаал

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос татан авч танилцана уу.

Тушаал-167 Хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

Хавсралт-1 Төсвийн санхүүжилтийн сар улирлын хуваарь

Хавсралт-2 Хүний хөгжил сангийн 2014 оны төсвийн сар улирлын хуваарь