Төсвийн ерөнхийлөн захирагчын 2015 оны төсвийн төсөл, 2016-2017 оны төсвийн төсөөлөл боловсруулах удирдамжийн нэмэлт мэдээлэл

ТЕЗ нарт 2014 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдөр хүргүүлсэн  ТЕЗ-ын 2015 оны төсвийн төсөл, 2016-2017 оны төсвийн төсөөлөл боловсруулах удирдамжийн нэмэлт мэдээлэл болох Төсвийн зарим анхдагч ангилал батлах тухай Сангийн сайдын 2014 оны 150 дугаар тушаал болон төсвийн төсөл боловсруулах маягтуудыг  доорх холбоосоос татан авна уу.

1. Төсвийн зарим анхдагч ангилал батлах тухай Сангийн сайдын 2014 оны 150 дугаар тушаал

Тушаал-150 анхдагч ангилал батлах тухай

Хавсралт-1

Хавсралт-2

Хавсралт-3

2. Төсвийн төсөл боловсруулахад ашиглах маягтууд

05.Удирдамжийн хавсралт маягтууд 21 July

Төсвийн ангилал_final 20140707