МОНГОЛ УЛСЫН 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН УДИРДАМЖИЙГ ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НАРТ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

Улсын Их Хурлын 2014 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуралдаанаар Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2015 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2016-2017 оны төсвийн төсөөллийн тухай хууль батлагдсан.  Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд үндэслэн боловсруулсан “Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2015 оны төсвийн хязгаар” Засгийн газрын тогтоолын төслийг 2014 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдрийн 204 дүгээр тогтоолоор батлуулсан. Төсвийн тухай хуулийн 8.3.4-д заасны дагуу батлагдсан төсвийн хязгаарыг, төсвийн удирдамжийн хамт Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт хүргүүлээд байна.
Холбогдох материалуудыг доорх холбоосноос татаж авч танилцана уу.
 00.ТЕЗ нарт хүргүүлсэн албан бичиг 
01.2015 оны төсвийн удирдамж
02.ЗГ-н тогтоол. Хязгаар