2013 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж ашиглалтанд оруулсан төсөл, арга хэмжээ

Өнгөрсөн 2013 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 1,124.3 тэрбум төгрөгийн төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр хуульчлагдан батлагдсанаас нийт 787.8 сая төгрөгийн санхүүжилт хийгдэж төлөвлөгөөний биелэлт 70.1 хувьтай гарсан байна.  Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл өнгөрсөн 2012 онтой харьцуулахад 22.5 пунктээр доогуур байгаа боловч 2012 оны үлдэгдэл санхүүжилтэд олгосон 182.8 тэрбум төгрөгийг оруулан тооцоход 970.6 тэрбум төгрөг болж байгаа нь өмнөх оны түвшинд байгаа юм.  Өнгөрсөн 2013 онд нийтдээ 210 төсөл, арга хэмжээг дуусгаж ашиглалтанд оруулан улсын төсвөөс 138.7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгосон.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийн доорх холбоосоос татан авна уу.

2013 онд ашиглалтанд оруулсан төсөл, арга хэмжээ