Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2014 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2015-2016 оны төсвийн төсөөллийн тухай хууль батлагдлаа

June 9, 2013 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

            Улсын Их Хурлын 2012 оны 5 дугаар сарын 24-ны өдрийн хуралдаанаар Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2014 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2015-2016 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийг дор дурдсан үзүүлэлтээр баталлаа.

Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Төсвийн хүрээний мэдэгдэл

Төсвийн төсөөлөл

2014 он

2015 он

2016 он

1

ДНБ-ий бодит өсөлтийн хэмжээ /хувь/

14.7

11.8

14.6

2

Хэрэглээний үнийн индексийн түвшин

6.0

6.0

6.0

3

Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээ /тэрбум төгрөг/

7,270.0

8,210.6

9,456.9

ДНБ-д эзлэх хувь

35.0

32.1

30.4

4

Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээ /тэрбум төгрөг/

7,686.3

8,721.8

10,079.8

ДНБ-д эзлэх хувь

37.0

34.1

32.4

5

Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын өсөлтийн хэмжээ /хувь/

3.2%

13.5%

15.6%

ДНБ-д эзлэх хувь

1.2%

4.1%

4.4%

6

Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл /тэрбум төгрөг/

-416.3

-511.2

-622.9

ДНБ-д эзлэх хувь

-2.0%

-2.0%

-2.0%

7

Нэгдсэн төсвийн хөрөнгийн зардлын хэмжээ /тэрбум төгрөг/

2,299.5

2,809.8

3,246.3

ДНБ-д эзлэх хувь

11.1%

11.0%

10.4%

8

Улсын өрийн нийт хэмжээ, өнөөгийн үнэ цэнээр /тэрбум төгрөг/

8,314.0

10,198.9

11,930.4

ДНБ-д эзлэх хувь

40.0%

39.9%

38.3%

9

Нийгмийн халамжийн тухай хуульд заасны дагуу төсвөөс санхүүжүүлэх зардлын нийт хэмжээ /тэрбум төгрөг/

277.7

298.8

318.8

ДНБ-д эзлэх хувь

1.3%

1.2%

1.0%

           Монгол Улсын Нэгдсэн төсвийн 2014 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2015-2016 оны төсвийн төсөөллийг тооцон гаргахад 2014 онд нэгдсэн төсвийн нийт тэнцвэржүүлсэн орлого 7,270.0 тэрбум төгрөг, нэгдсэн төсвийн нийт зарлага 7,686.3 тэрбум төгрөг, нэгдсэн төсвийн нийт тэнцэл 416.3 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай буюу ДНБ-ий -2.0 хувь байна.

Хуулийг үзэх: http://www.legalinfo.mn/law/details/9234?lawid=9234