Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2012 онд ашиглалтад оруулсан барилга байгууламж

         Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2012 онд ашиглалтад оруулсан барилга байгууламжийн бодит үзүүлэлтийг хүснэгтээр харуулбал,

Үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

2012 он

Нийт хөрөнгө оруулалт

Тэрбум ₮

1120.5

Хатуу хучилттай авто зам

км

151.1

Хайрган зам

км

Төмөр бетон гүүр

у/м

545.05

Эрчим хүчний шугамд холбогдсон сум

тоо

5

Ашиглалтад орсон цахилгаан дамжуулах шугам

км

742.7

Ашиглалтад орсон сургууль

суудлын тоо

11558

Ашиглалтад орсон цэцэрлэг

орны тоо

3200

Сургуулийн дотуур байр

орны тоо

930

Сургуулийн спорт заал

м2

2718

Ашиглалтад орсон хүн эмнэлэг

эмнэлгийн тоо

15

Ашиглалтад орсон хүн эмнэлэг

орны тоо

200

Ашиглалтад орсон соёлын төв

суудлын тоо

1890

Ашиглалтад орсон спорт цогцолбор

суудлын тоо

800

Инженерийн хийцтэй худаг

тоо

463

Услалтын систем

га

1,302.1

Услалтын системийн засвар

га

1,006.6

       2012 онд барилга байгууламж барихад 966.9 тэрбум,  төсөвт байгууллагуудын байрны их засварт 52.3 тэрбум, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл худалдан авахад 100.3 тэрбум төгрөг зарцуулсан байна