ТӨСВИЙН ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛ БА 2013 ОНЫ ТӨСӨВ

Огноо: 2012 оны 11 дүгээр  сарын  08-09-ний өдөр

Сургалт болох газар :  Сангийн Яамны 9 дүгээр давхарын Түшээ танхимд

Үргэлжлэх хугацаа:   2 өдөр

Сургалтын хэлбэр: Лекц, хэлэлцүүлэг

Оролцогчид: Аймаг, нийслэл, дүүргийн санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга, ерөнхий нягтлан

бодогч, төсвийн мэргэжилтэн, хөрөнгө оруулалтын бодлого зохицуулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Зохион байгуулагч: Сангийн яам, Дэлхийн банкны Олон салбарыг хамарсан техник туслалцааны төсөл

Цагийн хуваарь

Сургалтын сэдэв

Сургалтыг удирдах газар, хэлтэс, илтгэгч

2012 оны 11 дүгээр сарын 8-ны өдөр

08.40-09.00

Бүртгэл                              Төсвийн бодлогын газар

09.00-09.10

Сургалтын нээлт Сангийн сайд Ч.Улаан 

09.10-09.40

Төв орон нутгийн төсвийн харилцаа:

 

–          Төв орон нутгийн төсвийн харилцаа, 2013 оны төсөв

Б.Нямаа /ТБГ-ын Зарлагын хэлтсийн дарга/

09.40-09.55

 

–          Орон нутгийн төсвийн суурь зарлага тооцох аргачлал

 

С.Мөнгөнцэцэг /ТБГ-ын Зарлагын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн/

09.55-10.10

 

–          Орон нутгийн төсөвт шилжсэн чиг үүрэг /Байгаль орчин, Нийгмийн хамгаалал гэх мэт/

 

Х.Оюундэлгэр /ТБГ-ын Зарлагын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн/

10.10-10.40

 

–          Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх

 

Б.Агарзандан /ТБГ-ын Зарлагын хэлтсийн мэргэжилтэн/

Б.Мөнхтуул /ТБГ-ын Зарлагын хэлтсийн мэргэжилтэн/

10.40-11.00

 

–          Орон нутгийн төсвийн орлогын хууль эрхзүйн орчны шинэчлэлийн талаар

 

Э.Алтанзул /ТБГ-ын Орлогын  хэлтсийн мэргэжилтэн/

11.00-11.20

Цайны завсарлага

11.20-11.40

–          Төсвийн хөрөнгө оруулалтын 2013 оны бодлого чиглэл, хууль эрхзүйн орчны шинэчлэлийн талаар М.Батгэрэл /ТБГ-ын Хөрөнгө оруулалтын  санхүүжилт, хяналтын хэлтсийн дарга/

11.40-12.00

–          Орон нутгийн 2013 оны төсвийн төслийн үзүүлэлтүүд, төв орон нутгийн төсөв хоорондын шилжүүлгийн тооцоолол үр дүнгийн талаар Н.Сансармаа /ТБГ-ын Нэгдсэн төсвийн хэлтсийн мэргэжилтэн/

В.Лхагвазаяа /ТБГ-ын Нэгдсэн төсвийн хэлтсийн мэргэжилтэн/

 

12.00-12.10

–          Орон нутгийн төсвийн төлөвлөлтөд Төрийн сангийн нэгдсэн сүлжээнд байршуулсан төсвийн төлөвлөлтийн программ ашиглах

12.10-12.30

–          Орон нутгийн төсөв боловсруулах журам, танилцуулга

12.30-13.00

–          Орон нутгийн хөгжлийн санд хуваарилагдах орлогын шилжүүлгийн 2013 оны тооцооллын танилцуулга, аргачлал

13.00-14.00

Үдийн хоолны завсарлага

14.00-10.20

–          Хүний хөгжил сангийн төсвийн онцлог, зарим асуудлууд О.Хуягцогт /ТБГ-ын Баялгийн сангийн удирдлагын хэлтсийн дарга/

14.20-14.40

Төсвийн хэрэгжилт, гүйцэтгэл, тайлагналт:

 

–          Төрийн сангийн тогтолцоо, бүтэц,  чиг үүрэг

 

 

Ц.Ариунсанаа /ТСГ-ын Санхүүжилт, тайлан, бүртгэлийн хэлтсийн дарга/

14.40-15.00

–          Монголбанк, Арилжааны банкинд данс нээх, хаахтай холбогдсон журам Ц.Наранзул /ТСГ-ын ТТХ-ийн мэргэжилтэн/

15.00-15.20

–          Төсвийн ерөнхий, ахлах нягтлан бодогчид тавигдах шаардлага шалгуур , эрх үүрэг Ц.Ариунсанаа/ТСГ-ын СТБХэлтсийн дарга/

15.2015.40

Цайны завсарлага

15.40-16.00

–           Төсвийн санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрх олгох харилцаа Ц.Ариунсанаа /ТСГ-ын СТБХэлтсийн дарга/

16.00-16.20

–          Төсвийн тайлагналтын хугацааны өөрчлөлтүүд

–          Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, тайлан боловсруулахад анхаарах асуудлууд

Н.Мөнхсүх /ТСГ-ын СТБХэлтсийн ахлах мэргэжилтэн/

16.20-16.40

–          Төрийн сангийн үйл ажиллагааны санхүүгийн дотоод хяналт Л.Наранчимэг /ТСГ-ын ТТХ-ийн мэргэжилтэн/

16.40-17.30

Асуулт, хариулт,  ярилцлага

ТСГ, ТБГ, ХААБХэлтэс, ДАХШҮГ

 

 

19.00-21.00

Хүлээн авалт

Төрийн сангийн газар

 

2012 оны 11 дүгээр сарын 9-ний өдөр

09.00-09.30

–          Төрийн сангийн төлбөр тооцооны журам

–          ТБ-ын мөнгөн кассын ажиллагааны журам

Б.Отгонцэцэг /ТСГ-ын Төлбөр, тооцооны хэлтсийн дарга/

Ш.Санзайдорж /ТСГ-ын ТТХ-ийн мэргэжилтэн/

09.30-09.50

–          ЗГСУМС-ийн тухай журам Н.Дэлгэрбат /ТСГ-ын ТТХ-ийн мэргэжилтэн/

09.50-10.10

–          Мэдээллийн системийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагаа Б.Алтангэрэл /ТЗУГ-ын Төсвийн мэдээллийн сангийн удирдлагын хэлтсийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч/

10.10-10.30

Төсвийн хяналт:

 

–          Дотоод аудитын ерөнхий ойлголт, дотоод аудитын тогтолцоо, түүний чиг үүрэг

–          Дотоод аудитыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны зарчим, мөрдөгдөх дүрэм журам, заавар

–          Цаашдын чиг хандлага

Б.Батцэцэг /Дотоод аудит, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газрын дарга/

10.30-11.00

–          Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн танилцуулга Л.Амгалан  /СХААБГ-ын Худалдан авах ажиллагааны бодлогын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн/

11.00-11.20

Цайны завсарлага

11.20-12.00

Асуулт, хариулт,  ярилцлага

ТСГ, ТБГ, ХААБХэлтэс, ДАХШҮГ