ДОТООДЫН ОРЛОГЫГ ХАМГААЛАХ НЬ – МОНГОЛ УЛСЫН ДАВХАР ТАТВАРЫН ГЭРЭЭНИЙ ЗАГВАР (үргэлжлэл))

May 29, 2012 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Зөвхөн албан хэрэгцээнд

төсөл

III.   Монгол Улсын давхар татварын гэрээний загвар

Монгол Улсын ДТГ-ний загвар нь НҮБ-ын Давхар татварын загвар конвенцид үндэслэсэн болно. Монгол Улсын дотоодын татварын суурийг хамгаалах зорилготой нэмэлт буюу засвар оруулсан заалтуудыг цэнхэр өнгөөр тэмдэглэсэн болно.

 

Нэгдүгээр бүлэг

Гэрээний хамаарах хүрээ

Зүйл 1 – Хамаарагдах этгээд

Энэхүү Гэрээ нь Хэлэлцэн тохирогч хоёр Улс буюу тэдгээрийн аль нэгний нутаг дэвсгэрт байнга оршин суугч этгээдийг хамаарна.

Зүйл 2 – Хамаарагдах татварууд

1.         Хэлэлцэн тохирогч Улс эсхүл түүний засаг захиргаа болон орон нутгийн нэгжүүдийн орлого ба хөрөнгөд ногдуулж буй татварууд нь тэдгээрийг хэрхэн ногдуулж байгаа хэлбэрээс үл шалтгаалан энэхүү Гэрээнд хамаарна.

2.         Орлого ба хөрөнгөд ногдуулж буй татвар гэдэг нэр томъёо нь нийт орлого буюу нийт хөрөнгө болон орлого буюу хөрөнгийн бүрэлдэхүүн хэсэгт ногдуулж буй бүх төрлийн татвар, түүний дотор хөдлөх ба үл хөдлөх хөрөнгийн борлуулалтын орлого, аж ахуйн нэгжээс олгож буй цалин хөлсний нийт хэмжээнд болон хөрөнгийн үнэлгээний өсөлтөд ногдуулах татварыг хэлнэ.

 

3.         Энэхүү Гэрээнд одоо хэрэглэгдэж байгаа дараах татварууд хамаарагдана.

(a) Монгол Улсын хувьд:

(i)  хүн амын орлогын албан татвар болон

(ii) аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар (цаашид “Монголын татвар” гэнэ);

(б) [Хэлэлцэн тохирогч] нөгөө Улсын хувьд:

(i)  …

(ii) … (цаашид “… татвар” гэнэ).

4.         Энэхүү Гэрээнд гарын үсэг зурсан өдрөөс хойш шинээр бий болсон, одоогийн татварт нэмэлт болох буюу тэдгээрийг орлох татварууд нь адил буюу төстэй байвал энэхүү Гэрээнд мөн адил хамаарагдана. Хэлэлцэн тохирогч Улсуудын эрх бүхий байгууллагууд нь өөрсдийн холбогдох татварын хуулиудад орсон аливаа зарчмын өөрчлөлтийн талаар бие биендээ харилцан мэдэгдэнэ.

Хоёрдугаар бүлэг

Тодорхойлолт

Зүйл 3 – Ерөнхий тодорхойлолт

1.         Энэхүү Гэрээнд доорхи нэр томъёог өөрөөр заагаагүй бол дараах утгаар ойлгоно. Үүнд:

(a)       “этгээд” гэж хувь хүн, компани болон аливаа бусад этгээдийн нэгдлийг хэлнэ;

(б)       “компани” гэж хуулийн эрх бүхий аливаа этгээд буюу татвар ногдуулах утгаараа түүнтэй адилтгах аливаа байгууллагыг хэлнэ;

(в)       “Хэлэлцэн тохирогч Улсын аж ахуйн нэгж” буюу “Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсын аж ахуйн нэгж” гэж Хэлэлцэн тохирогч Улсад байнга оршин суугч этгээдийн эрхэлдэг аж ахуйн нэгж буюу Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсад байнга оршин суугч этгээдийн эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийг хэлнэ;

(г)        “олон улсын тээвэр” гэж Хэлэлцэн тохирогч Улсад голлох удирдлага нь байрладаг аливаа аж ахуйн нэгжийн эрхэлдэг усан онгоц, агаарын тээврийн үйл ажиллагааг хэлнэ. Харин зөвхөн Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улс дахь цэгүүдийн хооронд хийгдэж байгаа усан онгоц, агаарын тээврийн үйл ажиллагаа үүнд үл хамаарна;

(д)       “эрх бүхий байгууллага” гэж:

(i)  Монгол Улсын хувьд Сангийн сайд буюу түүний эрх бүхий төлөөлөгчийг болон

(ii) [Хэлэлцэн тохирогч] нөгөө Улсын хувьд  …-ийг хэлнэ.

(е)       “харъяат” гэж:

(i)  Хэлэлцэн тохирогч Улсын иргэншил бүхий аливаа хувь этгээд болон

(ii) Хэлэлцэн тохирогч Улсад хүчин төгөлдөр буй хуулийн дагуу статусаа бүрдүүлж буй аливаа хуулийн этгээд, нөхөрлөл эсвэл нийгэмлэгийг хэлнэ.

2.         Энэхүү Гэрээнд тодорхойлоогүй аливаа нэр томъёог, түүнд өөрөөр заагаагүй бол, Гэрээнд хамаарагдаж буй татвартай холбогдол бүхий Хэлэлцэн тохирогч Улсын тухайн үед хэрэглэгдэж буй хуульд заасан утгаар ойлгоно. Ингэхдээ тухайн Хэлэлцэн тохирогч Улсын холбогдох татварын хуульд заасан утга нь бусад хуульд заасан утгаас давж үйлчилнэ.

Зүйл 4 – Байнга оршин сууг

1.         Энэхүү Гэрээнд “Хэлэлцэн тохирогч Улсын байнга оршин суугч” гэдэг нэр томъёо нь тухайн Улсын хуулийн дагуу оршин сууж, амьдарч буй болон тухайн Улсад байгуулагдсан буюу голлох удирдлага нь байрлаж байгаа, адилтгах бусад шалтгаанаар тухайн Улсад татвар төлөх үүрэгтэй аливаа этгээдийг хэлнэ. Үүнд тухайн Улс, түүний харъяа болон орон нутгийн нэгжүүд мөн багтана. Харин зөвхөн тухайн Улсад бий болсон эх үүсвэрээс олсон орлогоос эсвэл тухайн Улсад байрлалтай хөрөнгөөс тухайн Улсад татвар төлөх аливаа этгээдийг хамруулахгүй.

2.         1 дүгээр хэсгийн заалтын дагуу Хэлэлцэн тохирогч хоёр Улсын аль алинд нь байнга оршин суугч хувь этгээдийн статусыг дараах байдлаар тодорхойлно:

(a)       байнга амьдардаг орон гэр нь Хэлэлцэн тохирогч аль Улсад байгаагаар нь тэр Улсад байнга оршин суугч гэж тооцно; хэрэв уг этгээд нь Хэлэлцэн тохирогч хоёр Улсын аль алинд нь байнга амьдардаг орон гэртэй бол Хэлэлцэн тохирогч аль Улсад түүний хувийн ба эдийн засгийн харилцаа (язгуур эрх ашгийн төв нь) илүү ойр дөт байгаагаар нь тэндхийн байнга оршин суугч гэж тооцно;

(б)       хэрэв түүний язгуур эрх ашгийн төв бүхий Улсыг тодорхойлох аргагүй эсвэл энэ хувь этгээд нь Хэлэлцэн тохирогч хоёр Улсын аль алинд нь байнга амьдардаг орон гэргүй бол хэвшмэл байдалтай оршин суудгаар нь Хэлэлцэн тохирогч Улсад байнга оршин суугч гэж тооцно;

(в)       хэрэв хувь этгээд нь Хэлэлцэн тохирогч хоёр Улсын аль алинд нь түр орогнох байртай эсвэл түр орогнох байргүй бол түүнийг Хэлэлцэн тохирогч аль Улсын харъяат байгаагаар нь тэр Улсад байнга оршин суугч гэж тооцно;

(г)        хэрэв хувь этгээд нь Хэлэлцэн тохирогч хоёр Улсын аль алины нь харъяат эсвэл алиных нь ч харъяат биш бол асуудлыг Хэлэлцэн тохирогч Улсуудын эрх бүхий байгууллагууд хамтран хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.

3.         1 дүгээр хэсгийн заалтын дагуу хувь хүнээс бусад хуулийн этгээд Хэлэлцэн тохирогч хоёр Улсын аль алинд нь байнга оршдог бол голлох удирдлага нь байрлаж байгаа Улсад байнга оршин суугч гэж тооцно.

Зүйл 5 – Төлөөлөгчийн газар

1.         Энэхүү Гэрээнд “Төлөөлөгчийн газар” гэдэг нэр томъёо нь аж ахуйн нэгж өөрийн үйл ажиллагаагаа бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн явуулдаг бизнесийн байнгын байрлалыг хэлнэ.

2.         “Төлөөлөгчийн газар” гэдэг нэр томъёонд тухайлбал дараах орно. Үүнд:

(a)       aж ахуйг удирдан явуулж буй газар;

(б)       салбар байгууллага;

(в)       aлбан контор;

(г)        үйлдвэрийн газар;

(д)       тасаг, цех болон

(е)       уурхай, газрын тос буюу байгалийн хийн цооног, ил уурхай буюу байгалийн бусад ашигт малтмал олборлож буй газар багтана.

3.         “Төлөөлөгчийн газар” гэдэг нэр томъёонд дараах үйл ажиллагаа мөн хамаарна:

(a)       зургаан сараас дээш хугацаагаар үргэлжлэх барилгын талбай, барилга байгууламж, угсралт суурилуулалтын болон түүнтэй холбоотой удирдлага хяналтын үйл ажиллагаа;

(б)       Аж ахуйн нэгж өөрийн ажилчдаар эсвэл өөр хүмүүсийг гэрээлэн Хэлэлцэн тохирогч Улсад гүйцэтгүүлж байгаа (тухайн төсөл болон түүнтэй холбогдох төсөл) бөгөөд 12 сарын туршид тасралтгүй эсвэл нийтдээ гурван сараас дээш хугацаагаар үргэлжлэх үйлчилгээ, үүний дотор зөвлөлгөө өгөх үйлчилгээ.

4.         Энэхүү зүйлийн өмнөх заалтуудыг үл харгалзан “Төлөөлөгчийн газар” гэдэг нэр томъёонд дараах үйл ажиллагааг үл хамааруулна. Үүнд:

(a)       аж ахуйн нэгж өөрийн бараа буюу эд агуурсыг зөвхөн хадгалах, үзэсгэлэнд тавих зорилгоор аливаа байгууламжийг ашиглах;

(б)       аж ахуйн нэгж өөрийн бараа буюу эд агуурсын нөөцийг зөвхөн хадгалах, үзэсгэлэнд тавих зорилгоор байлгах;

(в)       аж ахуйн нэгж өөрийн бараа буюу эд агуурсын нөөцийг өөр аж ахуйн нэгжээр боловсруулалт хийлгэх зорилгоор байлгах;

(г)        аж ахуйн нэгж нь зөвхөн өөртөө зориулан бараа буюу эд агуурс худалдан авах эсвэл мэдээлэл цуглуулах зорилгоор байнгын ажлын байртай байх;

(д)       аж ахуйн нэгж нь зөвхөн  өөртөө зориулан аливаа бусад бэлтгэн туслах шинж чанартай үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор байнгын ажлын байртай байх;

(е)       байнгын байрлалтай нийт үйл ажиллагаа нь бэлтгэх буюу туслах чанартай хоршсон үйл ажиллагаанаас бүрдсэн тохиолдолд (а)-аас (д) хүртэлх дэд хэсэгт дурдсан үйл ажиллагааны төрлүүдийг аливаа байдлаар нэгтгэн үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор зөвхөн байнгын ажлын байртай байх.

5.         1 ба 2 дугаар хэсгийн заалтыг үл харгалзан, 7 дугаар хэсэгт хамаарах бие даасан эрх бүхий төлөөлөгчөөс бусад этгээд Хэлэлцэн тохирогч Улсад Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсын аж ахуйн нэгжийн нэрийн өмнөөс үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд дараах нөхцөлүүдийг хангадаг бол уг аж ахуйн нэгжийг өөрийн тусын тулд явуулж буй үйл ажиллагааны хувьд Хэлэлцэн тохирогч Улсад төлөөлөгчийн газартай гэж үзнэ. Үүнд:

(a)       Уг этгээд Хэлэлцэн тохирогч Улсад тухайн аж ахуйн нэгжийн өмнөөс гэрээ байгуулах эрхтэй ба эрхийг эдэлдэг. Гэхдээ уг этгээдийн үйл ажиллагаа нь 4 дүгээр хэсэгт дурдсан үйл ажиллагаагаар хязгаарлагдан, тухайлбал байнгын ажлын байрын зориулалттай явагдаж байвал уг байнгын ажлын байрыг мөн заалтын дагуу төлөөлөгчийн газар гэж үзэхгүй; эсвэл

(б)       Уг этгээд тийм эрхгүй боловч Хэлэлцэн тохирогч Улсад бараа буюу эд агуурсын нөөцийг хадгалж, тухайн аж ахуйн нэгжийн өмнөөс бараа буюу эд агуурсыг тухайн нөөцөөс тогтмол нийлүүлдэг.

6.         Энэхүү зүйлийн өмнөх заалтуудыг үл харгалзан, Хэлэлцэн тохирогч Улсын даатгалын аж ахуйн нэгж 7 дугаар хэсэгт хамаарах бие даасан эрх бүхий төлөөлөгчөөс бусад этгээдээр дамжуулан Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсын нутаг дэвсгэр дээр давхар даатгалынхаас бусад даатгалын шимтгэл хураадаг буюу эрсдэлийн даатгал хийдэг бол түүнийг Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсад төлөөлөгчийн газартай гэж үзнэ.

7.         Хэлэлцэн тохирогч Улсын аж ахуйн нэгж Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсад өөрийн тогтсон чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг брокер, ерөнхий комиссын төлөөлөгч, бие даасан эрх бүхий бусад төлөөлөгчдөөр дамжуулан үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол түүнийг Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсад төлөөлөгчийн газартай гэж үзэх үндэс болохгүй.  Гэхдээ хэрэв тэдгээр төлөөлөгчдийн үйл ажиллагаа нь бүхэлдээ буюу бараг бүхэлдээ тухайн аж ахуйн нэгжийн төлөө явагдаж, тухайн аж ахуйн нэгж болон төлөөлөгчийн хоорондох худалдаа, санхүүгийн харилцааг бие даасан бусад аж ахуйн нэгжүүдийн хоорондох харилцаанаас өөр болгож буй нөхцөлүүд үүсвэл түүнийг энэхүү заалтын хүрээнд бие даасан статустай төлөөлөгч гэж үзэхгүй болно.

8.         Хэлэлцэн тохирогч Улсад байнга оршдог компани нь Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсад байнга оршдог эсвэл Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсад үйл ажиллагаагаа (төлөөлөгчийн газраар дамжуулах буюу бусад аргаар) явуулдаг компанийг хянадаг эсвэл хяналтад байдаг нь эдгээр компанийг бие биенийх нь төлөөлөгчийн газар гэж үзэх үндэс болохгүй.

 Гуравдугаар бүлэг

Орлогын татвар

Зүйл 6 – Үл хөдлөх хөрөнгөөс орох орлого

1.         Хэлэлцэн тохирогч Улсад байнга оршин суугчийн Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсад байрладаг үл хөдлөх хөрөнгөөс олсон орлогод (хөдөө аж ахуй буюу ойн аж ахуйгаас олсон орлогыг оролцуулан) Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсад татвар ногдуулж болно.

2.         “Үл хөдлөх хөрөнгө” гэсэн нэр томъёог тухайн хөрөнгө байрлаж буй Хэлэлцэн тохирогч Улсын хуульд заасны дагуу тодорхойлно. Аль ч тохиолдолд, уг нэр томъёонд үл хөдлөх хөрөнгөд дагалдах өмч, хөдөө аж ахуй болон ойн аж ахуйд ашиглагдаж буй мал, тоног төхөөрөмж, газар оролцсон өмчийн талаархи ерөнхий хуулийн заалтууд хамаарах эрх, үл хөдлөх хөрөнгийг ашиглах эрх (узуфрукт), ашигт малтмалын орд болон байгалийн бусад баялгийг ашиглах буюу ашиглахын төлөө байнгын буюу байнгын бус төлбөр авах эрхийг багтаана. Харин усан онгоц, нисэх онгоц үл хөдлөх эд хөрөнгөд орохгүй.

3.         1 дүгээр хэсгийн заалт нь үл хөдлөх хөрөнгийг шууд ашиглах, бусдад түрээслүүлэх эсвэл бусад аль ч хэлбэрээр ашиглах замаар олсон орлогод хамаарна.

4.         1 болон 3 дугаар хэсгийн заалт нь аж ахуйн нэгжийн үл хөдлөх хөрөнгө, түүнчлэн бие даасан хувийн үйлчилгээнд ашигласан үл хөдлөх хөрөнгөөс олсон орлогод хамаарна.

Зүйл 7 – Аж ахуйн үйл ажиллагааны ашиг

1.         Хэлэлцэн тохирогч Улсын аж ахуйн нэгж нь Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсын нутагт байрладаг төлөөлөгчийн газраар дамжуулан аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлээгүй тохиолдолд Хэлэлцэн тохирогч Улсад зөвхөн татвар ногдуулна. Хэрэв аж ахуйн нэгж нь дээр дурдсан байдлаар үйл ажиллагааг төлөөлөгчийн газраар дамжуулан эрхэлбэл уг аж ахуйн нэгжийн ашгийн дор заасан хэсэгт нь Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсад татвар ногдуулж болно. Үүнд:

(a)       зөвхөн тухайн байнгын төлөөлөгчийн газарт хамаарах ашиг буюу

(б)       тухайн байнгын төлөөлөгчийн газраар дамжуулан худалдсантай адил буюу төстэй төрлийн бараа, эд агуурсыг Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсад борлуулсанд хамаарах ашиг орно.

2.         Хэлэлцэн тохирогч Улсын аж ахуйн нэгж, Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсын нутагт байрладаг өөрийн төлөөлөгчийн газраар дамжуулан аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхэлж буй тохиолдолд уг төлөөлөгчийн газар нь төлөөлж буй аж ахуйн нэгжтэйгээ бүрэн бие даасан байдлаар харьцан адил, эсвэл төстэй үйл ажиллагааг, адил буюу төстэй нөхцөлд эрхлэн явуулж олж болох байсан ашгийг 3 дугаар хэсгийн заалтын дагуу уг төлөөлөгчийн газрын ашиг гэж Хэлэлцэн тохирогч Улс бүрт тооцно.

3.         Төлөөлөгчийн газрын ашгийг тодорхойлохдоо тус төлөөлөгчийн газрын аж ахуйн үйл ажиллагааг эрхлэн явуулахад өөрийн оршин байгаа Хэлэлцэн тохирогч Улс болон бусад Улсад зарцуулсан аж ахуйн зардлыг, тухайлбал ерөнхий ба удирдлагын захиргааны зардлыг хасч тооцно.  Гэхдээ тухайн төлөөлөгчийн газраас толгой компанидаа буюу бусад салбар конторууддаа эрхийн шимтгэл, хураамж, эсхүл патент буюу тусгай зөвшөөрөл ашигласны төлөөх бусад төсөөтэй төлбөр, тусгай эсвэл удирдах үйлчилгээ үзүүлсний төлөөх шимтгэл хураамж, банкнаас бусад аж ахуйн нэгжийн хувьд төлөөлөгчийн газарт зээлдүүлсэн мөнгөний хүү хэлбэрээр төлсөн (бодит гарсан зардлыг нөхөхөөс бусад тохиолдолд) аливаа төлбөрийг хасч тооцохыг үл зөвшөөрнө.

4.         Хэлэлцэн тохирогч Улсад төлөөлөгчийн газрын ашгийг тодорхойлохдоо аж ахуйн нэгжийн нийт ашгийг түүний янз бүрийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд хуваарилах замаар тогтоож заншсан нөхцөлд  2 дугаар зүйлийн заалтууд нь тухайн Улсыг заншсан тэр аргаараа татвар ногдуулах ашгийг тодорхойлоход нь хориг болохгүй. Гэхдээ тэрхүү хэрэглэж байгаа аргын өгөх үр дүн нь энэхүү заалтын зарчимтай нийцсэн байна.

5.         Энэхүү зүйлийн өмнөх заалтуудад нийцүүлэн, төлөөлөгчийн газарт хамаарах ашгийг тодорхойлох аргыг өөрчлөх баттай үндэслэлгүй бол жилээс жилд тогтсон нэг арга хэрэглэнэ.

6.         Хэрэв ашиг нь энэхүү Гэрээний бусад зүйлд тусгайлан тодорхойлсон орлогын төрлийг өөртөө агуулсан бол тэдгээр зүйлийн заалтыг мөрдөхөд энэхүү зүйлийн заалтууд үл нөлөөлнө.

Зүйл 8 – Усан замын болон агаарын тээвэр

1.         Хэлэлцэн тохирогч Улсын аж ахуйн нэгж усан онгоц, нисэх онгоц, автозам болон төмөр замын хэрэгслээр олон улсын тээвэр хийж олсон ашигт зөвхөн Хэлэлцэн тохирогч Улсад татвар ногдуулна.

2.         Хэрэв хөлөг онгоцоорх тээвэрлэлт хийдэг аж ахуйн нэгжийн голлох удирдлага нь хөлөг онгоцон дээрээ байрладаг бол түүнийг хөлөг онгоцынх нь байнгын зогсоол байдаг Хэлэлцэн тохирогч Улсын, хэрэв тийм байнгын зогсоол байхгүй бол хөлөг онгоцны операторын байнга оршдог Хэлэлцэн тохирогч Улсын аж ахуйн нэгж гэж үзнэ.

3.         1 дүгээр хэсгийн заалтууд нь пул, хамтарсан аж ахуй болон олон улсын тээвэр эрхлэгч байгууллагын үйл ажиллагаанд оролцож олсон ашигт мөн хамаарна.

Зүйл 9 – Харъяа аж ахуйн нэгжүүд

1.         Хэрэв:

(a)       Хэлэлцэн тохирогч Улсын аж ахуйн нэгж Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсын аж ахуйн нэгжийн удирдлага, хяналт болон хөрөнгөд шууд буюу шууд бусаар оролцдог, буюу

(б)       тухайн этгээдүүд Хэлэлцэн тохирогч Улсын болон Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсын аж ахуйн нэгжийн аль алиных нь удирдлага, хяналт болон хөрөнгөд шууд буюу шууд бусаар оролцдог,

мөн аль аль тохиолдолд тэдгээр хоёр аж ахуйн нэгжийн хооронд тогтсон худалдаа, санхүүгийн харилцааны нөхцөл нь бие даасан аж ахуйн нэгжүүдийн хоорондын харилцааны нөхцөлөөс ялгаатай бөгөөд тухайн аль нэг аж ахуйн нэгжид орох ёстой аливаа орлого нь дээрх ялгаатай нөхцлийн улмаас бүрэн ороогүй байвал түүнийг уг аж ахуйн нэгжийн орлогод оруулан тооцож зохих журмын дагуу татвар ногдуулж болно.

2.         Хэрэв Хэлэлцэн тохирогч Улсын аж ахуйн нэгжийн ашигт, улмаар татварт нь Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсын аж ахуйн нэгж нөгөө Улсад татвар төлсөн ашгийг оруулж, ийн оруулсан ашиг нь хоёр аж ахуйн нэгжийн хоорондох харилцааны нөхцөлүүд бие даасан аж ахуйн нэгжүүдийн хоорондох харилцааныхтай адилхан тохиолдолд Хэлэлцэн тохирогч Улсын аж ахуйн нэгжид орох боломжтой ашиг бол Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улс нь тэдгээр ашигт ногдуулах татварын хэмжээнд зохих тохируулга хийнэ. Ийм тохируулгыг хийхдээ энэхүү Гэрээний бусад заалтуудыг харгалзах ба шаардлагатай бол Хэлэлцэн тохирогч хоёр Улсын эрх бүхий байгууллагууд бие биетэйгээ зөвлөлдөнө.

Зүйл 10 – Ноогдол ашиг

1.         Хэлэлцэн тохирогч Улсад байнга оршдог компаниас Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсад байнга оршин суугчид төлсөн ноогдол ашигт нөгөө Улсад татвар ногдуулж болно.

2.         Гэхдээ ноогдол ашиг төлж буй компани байнга оршдог Хэлэлцэн тохирогч Улсад тухайн ноогдол ашигт өөрийн хуулийн дагуу татвар ногдуулж болох ба гэхдээ ноогдол ашгийн жинхэнэ эзэмшигч нь Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсын байнга оршин суугч бол ногдуулах татварын хэмжээ нь ноогдол ашгийн нийт дүнгийн 10 хувиас хэтрэхгүй. Хэлэлцэн тохирогч хоёр Улсын эрх бүхий байгууллагууд нь эдгээр хязгаарлалтуудыг ямар хэлбэрээр хэрэгжүүлэхийг хамтран хэлэлцэж тохирно. Энэ хэсгийн заалтууд нь ноогдол ашиг төлөхийн өмнөх тухайн компанийн ашигт ногдуулах татварт үл хамаарна.

3.         Энэхүү зүйлд хэрэглэгдсэн “Ноогдол ашиг” гэсэн нэр томъёонд хувьцаа, “саналын эрхгүй боловч ашиг хуваалцах” (“jouissance”) хувьцаа буюу эрх, уул уурхайн хувьцаа, үүсгэн байгуулагчийн хувьцаа болон өрийн нэхэмжлэлээс бусад хэлбэрээр ашигт оролцох бусад эрхээс үүсэх орлого, мөн түүнчлэн ашгийн хуваарилалт хийж буй компанийн байнга оршдог Хэлэлцэн тохирогч Улсын хуулийн дагуу хувьцааны ашгийн нэгэн адилаар татварт хамруулдаг орлогыг хэлнэ.

4.         Хэрэв ноогдол ашгийн эрхийг жинхэнэ эзэмшигч нь Хэлэлцэн тохирогч Улсад байнга оршин суудаг бөгөөд ноогдол ашиг төлөгч компани байнга оршдог Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсад төлөөлөгчийн газраар дамжуулан үйл ажиллагаа явуулдаг ба ноогдол ашиг хүртэж байгаа нь хэрэг дээрээ энэ төлөөлөгчийн газартай шууд хамааралтай бол 1 ба 2 дугаар хэсгийн заалтуудыг хэрэглэхгүй. Энэ тохиолдолд 7 дугаар зүйлийн заалтуудыг хэрэглэнэ.

5.         Хэлэлцэн тохирогч Улсад байнга оршдог компани Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсад ашиг буюу орлого олж байвал нөгөө Улс уг компаниас төлж буй ноогдол ашигт татвар ногдуулахгүй. Мөн төлөгдсөн ноогдол ашиг эсхүл хуваарилагдаагүй ашиг нь бүхэлдээ буюу хэсэгчлэн нөгөө Улсад бий болсон ашиг, орлогоос бүрэлдэж байлаа ч гэсэн компанийн хуваарилагдаагүй ашигт татвар ногдуулж болохгүй. Гэхдээ уг компаниас нөгөө Улсад байнга оршин суугчид ноогдол ашиг төлж байгаа буюу ноогдол ашиг авах эрх нь нөгөө Улс дахь төлөөлөгчийн газартай шууд хамааралтай бол татвар ногдуулж болно.

Зүйл 11 – Хүү

1.         Хэлэлцэн тохирогч Улсад бий болж, Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсын байнга оршин суугчид төлсөн хүүд нөгөө Улсад татвар ногдуулж болно.

2.         Гэхдээ тийм хүү бий болсон Хэлэлцэн тохирогч Улсад мөн тус Улсын хуулийн дагуу уг хүүд татвар ногдуулж болно. Гэхдээ хэрэв хүүгийн жинхэнэ эзэмшигч нь Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсын байнга оршин суугч бол ногдуулах татварын хэмжээ нь нийт хүүгийн 10 хувиас хэтрэхгүй. Хэлэлцэн тохирогч хоёр Улсын эрх бүхий байгууллагууд нь эдгээр хязгаарлалтуудыг ямар хэлбэрээр хэрэгжүүлэхийг хамтран хэлэлцэж тохирно.

3.         2 дугаар хэсгийн заалтыг үл харгалзан, Хэлэлцэн тохирогч Улсад бий болсон болон нөгөө Улсын Засгийн газар, түүний харъяа болон орон нутгийн нэгжүүд, Төв Банк эсхүл бүхэлдээ тухайн Засгийн газрын өмчинд байдаг аливаа санхүүгийн байгууллагад жинхэнэ эзэмшигчийнх нь хувьд төлсөн хүү, эсвэл тухайн Засгийн газрын баталгаа бүхий зээлийн хүүд Хэлэлцэн тохирогч Улсад татвар ногдуулахгүй.

4.         Энэхүү зүйлд хэрэглэгдсэн “хүү” гэсэн нэр томъёонд барьцаагаар баталгаажуулсан эсэх, зээлдэгчийн ашигт оролцох эрхтэй эсэхийг үл харгалзан, бүх төрлийн өрийн нэхэмжлэлээс үүссэн орлого, ялангуяа улсын зээл, бусад үнэт цааснаас орох орлого, мөн тэдгээрийн урамшууллын орлого орно. Гэхдээ энэ заалтын хүрээнд “Хүү” гэсэн нэр томъёонд төлбөрийн хугацаа хэтрүүлсэнд төлөх торгууль хамаарахгүй.

5.         Хэрэв хүү авах эрхийг жинхэнэ эзэмшигч нь Хэлэлцэн тохирогч Улсад байнга оршдог боловч Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсад төлөөлөгчийн газраараа дамжуулан үйл ажиллагаа явуулж, тэнд нь энэ хүү бий болж байгаа бөгөөд хүү авах эрх нь (a) дурдсан төлөөлөгчийн газар эсвэл (б) 7 дугаар зүйлийн 1 дүгээр заалтын (в) хэсэгт дурдсан аж ахуйн үйл ажиллагаатай шууд хамааралтай бол 1, 2 болон 3 дугаар хэсгийн заалтуудыг хэрэглэхгүй. Энэ тохиолдолд 7 дугаар зүйлийн заалтуудыг хэрэглэнэ.

6.         Хүү төлөгч нь Хэлэлцэн тохирогч Улсын байнга оршин суугч бол, хүүг Хэлэлцэн тохирогч Улсад бий болсон гэж үзнэ. Гэхдээ Хэлэлцэн тохирогч Улсын байнга оршин суугч эсэхийг үл харгалзан хүү төлөгч нь Хэлэлцэн тохирогч Улсад төлөөлөгчийн газартай бөгөөд үүнтэй холбогдож үүссэн өрийн улмаас хүү төлөгдөж, уг хүүгийн зардлыг энэ төлөөлөгчийн газар хариуцаж байгаа бол дээрх төлөөлөгчийн газар оршиж байгаа Улсад хүү бий болсон гэж үзнэ.

7.         Хэрэв өрийн нэхэмжлэлтэй холбоотой төлж байгаа хүүгийн хэмжээ нь хүү төлөгч болон жинхэнэ эзэмшигчийн хооронд буюу тэдгээрийн болон ямар нэгэн бусад этгээдийн хоорондын онцлог харилцаанаас шалтгаалан ийм харилцаа байхгүй тохиолдолд хүү төлөгч болон жинхэнэ эзэмшигч хоёр хоорондоо тохиролцож болох байсан хэмжээнээс хэтэрсэн байвал энэ зүйлийн заалтууд зөвхөн сүүлд дурдсан хэмжээнд хамаарна. Энэ тохиолдолд хүүгийн төлбөрийн илүү гарсан зөрүүнд Хэлэлцэн тохирогч Улс бүрийн хуулийн дагуу энэхүү Гэрээний бусад заалтуудыг харгалзан татвар ногдуулж болно.

Зүйл 12 – Эрхийн шимтгэл

1.         Хэлэлцэн тохирогч Улсад бий болж, Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсад байнга оршин суугчид төлж буй эрхийн шимтгэлд нөгөө Улсад татвар ногдуулж болно.

2.         Гэхдээ Хэлэлцэн тохирогч Улсад бий болж байгаа эрхийн шимтгэлд тухайн Улсын хуулийн дагуу татвар ногдуулж болох бөгөөд хэрэв Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсын байнга оршин суугч нь уг эрхийн шимтгэлийн жинхэнэ эзэмшигч мөн бол ийнхүү ногдуулж буй татвар нь нийт дүнгийн 10 хувиас хэтрэх ёсгүй. Хэлэлцэн тохирогч хоёр Улсын эрх бүхий байгууллагууд нь эдгээр хязгаарлалтуудыг ямар хэлбэрээр хэрэгжүүлэхийг хамтран хэлэлцэж тохирно.

3.         Энэхүү зүйлд хэрэглэгдсэн “эрхийн шимтгэл” гэсэн нэр томъёонд аливаа уран зохиол, урлаг болон шинжлэх ухааны бүтээл, түүний дотор уран сайхны кино буюу радио болон телевизийн нэвтрүүлэгт ашигласан бичлэг буюу киноны зохиогчийн эрх, патент, барааны тэмдэг, дизайн буюу загвар, зураг төсөл, нууц томъёолол, процесс буюу үйлдвэр, худалдаа буюу шинжлэх ухааны тоног төхөөрөмжийг ашигласан буюу ашиглах эрх эдэлсний төлөө болон үйлдвэр, худалдаа буюу шинжлэх ухааны туршлагатай холбоотой мэдээлэл авсаны төлөө төлж буй бүх төрлийн төлбөрийг ойлгоно.

4.         Хэрэв эрхийн шимтгэлийн жинхэнэ эзэмшигч нь Хэлэлцэн тохирогч Улсад байнга оршдог боловч Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улс дахь төлөөлөгчийн газраар дамжуулан үйл ажиллагаагаа явуулдаг бөгөөд тэнд энэхүү эрхийн шимтгэлийн орлого бий болж байгаа бөгөөд эрхийн шимтгэл авах эрх буюу хөрөнгө нь хэрэг дээрээ (a) энэхүү төлөөлөгчийн газар эсвэл (б) 7 дугаар зүйлийн 1 дүгээр заалтын (в) хэсэгт дурдсан аж ахуйн үйл ажиллагаатай шууд хамааралтай бол 1 ба 2 дугаар хэсгийн заалтыг хэрэглэхгүй. Энэ тохиолдолд 7 дугаар зүйлийн заалтуудыг хэрэглэнэ.

5.         Эрхийн шимтгэл төлөгч нь Хэлэлцэн тохирогч Улсын байнга оршин суугч бол уг эрхийн шимтгэлийг Хэлэлцэн тохирогч Улсад бий болсон гэж үзнэ. Гэхдээ Хэлэлцэн тохирогч Улсад байнга оршин суудаг эсэхийг үл харгалзан эрхийн шимтгэл төлөгч этгээд уг Хэлэлцэн тохирогч Улсад төлөөлөгчийн газартай бөгөөд түүнтэй холбогдож эрхийн шимтгэл төлөх үүрэг хүлээж байгаа бол тэрхүү төлөөлөгчийн газрын оршиж байгаа Улсад эрхийн шимтгэл бий болсон гэж үзнэ.

6.         Эрхийн шимтгэл төлөгч болон жинхэнэ эзэмшигч эсвэл тэдгээрийн болон бусад хөндлөнгийн этгээдийн хоорондын онцлог харилцаанаас шалтгаалан мэдээлэл авах, ашиглаж хэрэглэх буюу ашиглах эрхийн төлөө төлөгдсөн эрхийн шимтгэлийн хэмжээ нь ийм харилцаа байхгүй тохиолдолд түүнийг төлөгч ба жинхэнэ эзэмшигч хоёрын хоорондоо тохиролцож болох байсан хэмжээнээс хэтэрвэл энэхүү зүйлийн заалтууд зөвхөн сүүлд дурдсан хэмжээнд хамаарна. Энэ тохиолдолд төлбөрийн илүү гарсан зөрүүд энэхүү Гэрээний бусад заалтыг харгалзан Хэлэлцэн тохирогч Улс бүр өөрийн хуулийн дагуу татвар ногдуулна.

Зүйл 13 – Техникийн үйлчилгээний төлбөр

1.         Хэлэлцэн тохирогч Улсад бий болж, Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсад байнга оршин суугч этгээдэд төлсөн техникийн үйлчилгээний төлбөрт нөгөө Улсад татвар ногдуулж болно.

2.         Гэхдээ тийм техникийн үйлчилгээний төлбөр бий болж байгаа Хэлэлцэн тохирогч Улсад мөн тухайн Улсын хуулийн дагуу татвар ногдуулж болох бөгөөд хэрэв Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсын байнга оршин суугч нь техникийн үйлчилгээний төлбөрийн жинхэнэ эзэмшигч нь бол ийнхүү ногдуулж буй татвар нь техникийн үйлчилгээний төлбөрийн нийт дүнгийн 10 хувиас хэтэрч үл болно.

3.         Энэхүү зүйлд хэрэглэгдсэн “Техникийн үйлчилгээний төлбөр” гэсэн нэр томъёонд техникийн, удирдлагын болон зөвлөлгөө үзүүлсэн аливаа үйлчилгээний төлбөрт төлбөр төлөгчийн ажилчдаас бусад аливаа этгээдэд төлж буй аливаа төрлийн төлбөрийг ойлгоно.

4.         Хэрэв техникийн үйлчилгээний төлбөр авагч нь Хэлэлцэн тохирогч Улсад байнга оршдог боловч Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улс дахь төлөөлөгчийн газраар дамжуулан үйл ажиллагаагаа явуулдаг бөгөөд тэнд энэхүү орлого бий болж байгаа, түүнчлэн техникийн үйлчилгээний төлбөр авах эрх нь хэрэг дээрээ энэхүү төлөөлөгчийн газартай шууд хамааралтай бол энэ зүйлийн 1 ба 2 дугаар хэсгийн заалтыг хэрэглэхгүй. Энэ тохиолдолд 7 дугаар зүйлийн заалтуудыг хэрэглэнэ.

5.         Техникийн үйлчилгээний төлбөр төлөгч нь Хэлэлцэн тохирогч Улсын байнга оршин суугч бол уг техникийн үйлчилгээний төлбөрийг Хэлэлцэн тохирогч Улсад бий болсон гэж үзнэ. Гэхдээ Хэлэлцэн тохирогч Улсад байнга оршин суудаг эсэхийг үл харгалзан техникийн үйлчилгээний төлбөр төлж буй этгээд уг Хэлэлцэн тохирогч Улсад төлөөлөгчийн газартай ба түүнтэй холбогдож техникийн үйлчилгээний төлбөрийг төлөх үүрэг хүлээж байгаа бол тэрхүү төлөөлөгчийн газар оршиж байгаа Хэлэлцэн тохирогч Улсад техникийн үйлчилгээний төлбөрийг бий болсон гэж үзнэ.

6.         Техникийн үйлчилгээний төлбөрийг төлөгч болон төлбөрийг авах эрхийг жинхэнэ эзэмшигчид, тэдгээрийн болон бусад хөндлөнгийн этгээдийн хоорондын онцлог харилцааны улмаас аливаа шалтгаанаар төлөгдсөн техникийн үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ нь ийм харилцаа байхгүй тохиолдолд түүнийг төлөгч ба жинхэнэ эзэмшигч хоёрын хоорондоо тохиролцож болох байсан хэмжээнээс хэтэрвэл энэхүү зүйлийн заалтууд зөвхөн сүүлд дурдсан хэмжээнд хамаарна. Энэ тохиолдолд энэхүү Гэрээний бусад заалтыг харгалзан Хэлэлцэн тохирогч Улс бүр төлбөрийн илүү гарсан зөрүүд өөрийн хуулийн дагуу татвар ногдуулна

Зүйл 14 – Хөрөнгө борлуулсны ашиг

1.         Хэлэлцэн тохирогч Улсын байнга оршин суугч Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсад байгаа, 6 дугаар зүйлд заасан үл хөдлөх хөрөнгийг борлуулсны ашигт нөгөө Улсад татвар ногдуулж болно.

2.         Хэлэлцэн тохирогч Улсын аж ахуйн нэгжийн Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улс дахь төлөөлөгчийн газрын аж ахуйн үйл ажиллагаанд ашиглагддаг хөдлөх хөрөнгийн зарим хэсгийг борлуулсны орлого, мөн түүнчлэн ийм төлөөлөгчийн газрыг (дангаар эсвэл бүх аж ахуйн нэгжийн хамт) борлуулсны орлогод нөгөө Улсад татвар ногдуулж болно.

3.         Олон улсын тээвэрт ашиглагдаж буй усан онгоц ба нисэх онгоц, их газрын усан замаарх тээвэрт ашиглагдаж буй завь буюу эдгээр тээврийн хэрэгслийн үйл ажиллагаанд хамаарагдах хөдлөх хөрөнгө борлуулсны ашигт тухайн аж ахуйн нэгжийн голлох удирдлага оршиж байгаа Хэлэлцэн тохирогч Улсад зөвхөн татвар ногдуулж болно.

4.         Хэлэлцэн тохирогч Улсад байршилтай үл хөдлөх хөрөнгөөс дийлэнхдээ шууд ба шууд бусаар хөрөнгө нь бүрддэг компанийн дүрмийн санд ордог хувьцаа, эсвэл нөхөрлөл болон траст дахь хувь оролцоог борлуулсны ашигт тухайн Хэлэлцэн тохирогч Улсад татвар ногдуулж болно. Ингэхдээ:

(a)       Энэ хэсгийг хэрэгжүүлэхдээ “үл хөдлөх хөрөнгө” гэсэн нэр томъёонд  Хэлэлцэн тохирогч хоёр Улсын аль нэгэнд нь уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулахад ашиглагдаж буй хайгуул ба ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл болон бусад элэгддэг хөрөнгө орно;

(б)       Энэ хэсгийг хэрэгжүүлэхдээ үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөлтэй холбоотой “дийлэнхдээ” гэсэн нэр томъёонд тийм үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ цэнэ нь компани, нөхөрлөл болон траст аж ахуйн нэгжийн эзэмшдэг бүх хөрөнгийн нийт дүнгийн 50 хувиас давах тохиолдлыг ойлгоно.

5.         1, 2, 3 ба 4 дүгээр заалтад зааснаас бусад аливаа хөрөнгийг борлуулсны ашигт зөвхөн уг хөрөнгийг худалдсан этгээдийн байнга оршин суудаг Хэлэлцэн тохирогч Улсад татвар ногдуулж болно.

Зүйл 15 – Бие даасан бус хувийн үйлчилгээ

1.         Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсад ажил үйлчилгээ эрхлээгүйгээс бусад тохиолдолд Хэлэлцэн тохирогч Улсын байнга оршин суугчийн ажил хийж авсан цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах бусад шагнал урамшилд 16, 18 ба 19 дүгээр зүйлд заасанчлан зөвхөн Хэлэлцэн тохирогч Улсад татвар ногдуулна. Хэрэв ажил үйлчилгээг Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсад гүйцэтгэж байгаа бол тэрхүү ажил үйлчилгээнээс олсон орлогод нөгөө Улсад татвар ногдуулж болно.

2.         1 дүгээр хэсгийн заалтыг үл харгалзан Хэлэлцэн тохирогч Улсын оршин суугч Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсад гүйцэтгэж буй ажил үйлчилгээнээс олсон орлогод дараах нөхцөлд эхэнд дурдсан Улсад зөвхөн татвар ногдуулна. Үүнд:

(a)       орлого хүлээн авагч нь аливаа /санхүүгийн жилд эхлэх буюу төгсөх/ 12 сарын хугацаанд нийтдээ 183 өдрөөс илүүгүй хугацаагаар Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсад байсан бол, болон

(б)       орлогыг Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсад байнга оршин суудаггүй ажил олгогч өөрөө эсвэл түүний нэрийн өмнөөс төлсөн бол, болон

(в)       орлогыг ажил олгогчийн Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улс дахь төлөөлөгчийн газар буюу товлосон газар нь төлөөгүй бол.

3.         Энэхүү зүйлийн өмнөх заалтуудыг үл харгалзан, олон улсын тээврийн үйл ажиллагаа явуулж буй усан онгоц ба нисэх онгоц, их газрын усан замын тээврийн үйл ажиллагаа явуулж завийн дотор гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээнээс олсон орлогод тухайн аж ахуйн нэгжийн голлох удирдлага байрладаг Хэлэлцэн тохирогч Улсад татвар ногдуулж болно.

Article 16 – Захирлуудын хөлс ба дээд түвшний удирдах ажилтнуудад олгох урамшуулал

1.         Хэлэлцэн тохирогч Улсын байнга оршин суугч Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улс дахь компанийн Захирлуудын зөвлөлийн гишүүний хувьд авсан хөлс болон түүнтэй адилтгах бусад төрлийн төлбөрт нөгөө Улсад татвар ногдуулж болно.

2.         Хэлэлцэн тохирогч Улсын байнга оршин суугч Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улс дахь компанийн дээд түвшний удирдах ажилтны хувьд авсан цалин, хөлс болон түүнтэй адилтгах бусад төрлийн урамшуулал, шагналд нөгөө Улсад татвар ногдуулж болно.

Зүйл 17 – Урлагийн ажилтнууд ба тамирчид

1.         15 дугаар зүйлийн заалтуудыг үл харгалзан Хэлэлцэн тохирогч Улсад байнга оршин суугч театр, кино жүжигчин, радио буюу телевизийн урлагийн ажилтан, хөгжимчин буюу тамирчин Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсад хувийн тоглолт хийж олсон орлогод тухайн нөгөө Улсад татвар ногдуулж болно.

2.         7 ба 15 дугаар зүйлийн заалтуудыг үл харгалзан, урлагийн ажилтан, тамирчны хувийн тоглолт хийж олсон орлого өөрт нь биш, бусад этгээдэд ногдож байгаа тохиолдолд уг орлогод тоглолт болсон Хэлэлцэн тохирогч Улсад татвар ногдуулж болно.

Зүйл 18 – Тэтгэвэр, тэтгэмж

1.         Өмнө гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээтэй нь холбоотойгоор Хэлэлцэн тохирогч Улсын байнга оршин суугчид төлсөн тэтгэвэр болон бусад адилтгах төлбөрт 19 дүгээр зүйлийн 2 дугаар заалтыг харгалзан зөвхөн тухайн Улсад татвар ногдуулна.

2.         1 дүгээр хэсгийн заалтыг үл харгалзан, Хэлэлцэн тохирогч Улс, түүний харъяа болон орон нутгийн нэгжийн нийгмийн халамжийн системтэй холбоотой улсын сангаас төлсөн тэтгэвэр болон бусад төлбөрүүдэд зөвхөн тухайн Улсад татвар ногдуулна.

Зүйл 19 – Засгийн газрын алба

1. (a)   Хэлэлцэн тохирогч Улсын Засгийн газар буюу түүний харъяа болон орон нутгийн нэгжээс тэр Улсын Засгийн газар буюу түүний харъяа болон орон нутгийн нэгжид алба хаасны хувьд хувь этгээдэд төлж байгаа тэтгэвэрээс бусад цалин, хөлс болон бусад адилтгах шагнал урамшилд зөвхөн тэр Улсад татвар ногдуулна.

(б)       Гэхдээ хэрэв уг ажил үйлчилгээг Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсад гүйцэтгэсэн бөгөөд хувь этгээд нь тухайн Улсын байнга оршин суугч бол дараах тохиолдолд түүнд олгох цалин, хөлс болон бусад адилтгах шагнал урамшилд зөвхөн Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсад татвар ногдуулна. Уг хувь этгээд:

(i)  тухайн Улсын харьяат бол; эсвэл

(ii) гагцхүү алба хаших үүднээс тухайн Улсын байнга оршин суугч болоогүй бол.

2. (a)   Хэлэлцэн тохирогч Улсын Засгийн газар буюу түүний харъяа болон орон нутгийн нэгжээс, эсвэл тэдгээрийн байгуулсан сангаас тэр Улсын Засгийн газар буюу түүний харъяа болон орон нутгийн нэгжид алба хаасны хувьд хувь этгээдэд төлсөн аливаа тэтгэвэрт зөвхөн тэр Улсад татвар ногдуулна.

(б)       Гэхдээ хувь этгээд нь Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсын байнга оршин суугч ба харъяат бол уг тэтгэвэрт зөвхөн нөгөө Улсад татвар ногдуулна.

3.         Хэлэлцэн тохирогч Улсын Засгийн газар буюу түүний засаг захиргаа, орон нутгийн нэгжээс аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулахтай холбоотой алба хаасны хувьд олгосон цалин, хөлс, адилтгах шагнал урамшил болон тэтгэвэрт 15, 16, 17 ба 18 дугаар хэсгийн заалтууд хамаарна.

Зүйл 20 – Оюутнууд, ажлын дадал эзэмшигчид болон дадлага хийгчид

Хэлэлцэн тохирогч Улсад ирэхийнхээ өмнө Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсын байнга оршин суугч байсан буюу одоо оршин суугч хэвээр байгаа бөгөөд Хэлэлцэн тохирогч Улсад гагцхүү суралцах, боловсрол эзэмших зорилгоор ирсэн оюутан, ажлын дадал эзэмшигч буюу дадлага хийгчийн амьжиргаа, боловсрол болон сургалтын зардлын зориулалтаар авч байгаа дараах төлбөр буюу орлогод Хэлэлцэн тохирогч Улсад татвар ногдуулахгүй. Үүнд:

(a)       төлбөрүүд нь Хэлэлцэн тохирогч Улсын гадна орших эх үүсвэрээс гаралтай бол;

(б)       Хэлэлцэн тохирогч аль нэг Улсын Засгийн газар, эсвэл шинжлэх ухаан, боловсрол, соёл эсвэл ашгийн бус байгууллагаас олгосон буцалтгүй тусламж, тэтгэлэг буюу шагнал болон

(в)       тухайн Хэлэлцэн тохирогч Улсад хувиараа үйлчилгээ үзүүлсний хувьд авч байгаа бөгөөд аливаа санхүүгийн жилд 7500 ам.доллартай дүйцэх хэмжээнээс хэтрэхгүй орлого.

Зүйл 21 – Бусад орлого

1.         Хэлэлцэн тохирогч Улсад байнга оршин суугчийн олж буй бөгөөд аль нэгэн газраас бий болсон, энэхүү Гэрээний өмнөх зүйлүүдэд хөндөгдөөгүй аливаа орлогод зөвхөн тухайн Улсад татвар ногдуулна.

 

2.         Хэрэв 6 дугаар зүйлийн 2 дугаар хэсэгт заасан үл хөдлөх хөрөнгөөс орох орлогоос бусад орлогыг хүлээн авагч нь Хэлэлцэн тохирогч Улсад байнга оршдог боловч Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улс дахь төлөөлөгчийн газраар дамжуулан үйл ажиллагаагаа явуулдаг бөгөөд ийм орлого оруулж байгаа эрх эсвэл хөрөнгө нь хэрэг дээрээ энэхүү төлөөлөгчийн газартай шууд хамааралтай бол 1 дүгээр хэсгийн заалтыг хэрэглэхгүй. Энэ тохиолдолд 7 дугаар зүйлийн заалтуудыг хэрэглэнэ.

3.         1 ба 2 дугаар хэсгийн заалтуудыг үл харгалзан, Хэлэлцэн тохирогч Улсад байнга оршин суугчийн олж буй, энэхүү Гэрээний өмнөх зүйлүүдэд хөндөгдөөгүй бөгөөд нөгөө Улсад бий болсон орлогод нөгөө Улсад татвар ногдуулж болно.

Дөрөвдүгээр бүлэг

Хөрөнгийн татвар

Зүйл 22 – Цэвэр хөрөнгө

1.         6 дугаар зүйлд дурдсан, Хэлэлцэн тохирогч Улсын байнга оршин суугчийн эзэмшиж байгаа болон Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсад байрладаг үл хөдлөх хөрөнгөөр илэрхийлэгдсэн цэвэр хөрөнгөд нөгөө Улсад татвар ногдуулж болно.

2.         Хэлэлцэн тохирогч Улсын аж ахуйн нэгжийн төлөөлөгчийн газар Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсад байрлаж, түүний үйл ажиллагаанд ашиглагддаг хөрөнгийн зарим хэсгийг бүрдүүлэгч хөдлөх хөрөнгөөр илэрхийлэгдсэн цэвэр хөрөнгөд Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсад татвар ногдуулж болно.

3.         Олон улсын тээвэрт аж ахуйн нэгжийн ашиглаж буй усан онгоц ба нисэх онгоц, их газрын усан замын тээвэрт ашиглаж буй завь болон тийм усан онгоц, нисэх онгоц, завийн үйл ажиллагаанд хамаарагдах хөдлөх хөрөнгөд зөвхөн тухайн аж ахуйн нэгжийн голлох удирдлага байрлаж байгаа Хэлэлцэн тохирогч Улсад татвар ногдуулна.

4.         Хэлэлцэн тохирогч Улсын байнга оршин суугчийн бусад бүх төрлийн хөрөнгөнд зөвхөн тухайн Улсад татвар ногдуулна.

 

Тавдугаар бүлэг

Давхар татварыг арилгах аргууд

Зүйл 23 – Хасалт хийх арга

1.         Монгол Улсад [буюу Хэлэлцэн тохирогч Улсад] байнга оршин суугчийн олсон орлого буюу эзэмшиж байгаа хөрөнгөд энэхүү Гэрээний заалтуудын дагуу Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсад татвар ногдуулсан бол Монгол Улс [буюу эхэнд дурдсан Улс] тухайн байнга оршин суугчийн орлогод ногдуулсан татвараас нөгөө Улсад төлсөн орлогын татвартай тэнцүү хэмжээний татварыг, хөрөнгөд нь ногдуулсан татвараас нөгөө Улсад төлсөн хөрөнгийн татвартай тэнцүү хэмжээний татварыг хасч тооцно.  Гэхдээ аль ч тохиолдолд, тийм хасалт нь нөгөө Улсад татвар ногдуулж болох байсан орлого эсвэл хөрөнгөд хамаарах хасалт хийхээс өмнө тооцогдсон орлого ба хөрөнгийн татварын дүнгээс хэтрэх ёсгүй.

2.         Энэхүү Гэрээний аливаа заалтын дагуу Монгол Улсад [буюу Хэлэлцэн тохирогч Улсад] байнга оршин суугчийн олсон орлого буюу эзэмшиж байгаа хөрөнгийг тухайн Улсад татвараас чөлөөлсөн тохиолдолд Монгол Улс [буюу тухайн Улс] тийм байнга оршин суугчийн үлдэж байгаа орлого буюу хөрөнгөд ногдуулах татварын хэмжээг тогтоохдоо чөлөөлөгдсөн орлого буюу хөрөнгийг оруулан тооцно.

 

Зургаадугаар бүлэг

Онцгой заалтууд

Зүйл 24 – Ялгаварлан гадуурхахгүй байх

1.         Хэлэлцэн тохирогч Улсын харьяат Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсад татвар төлөх болон түүнтэй холбоотой тавигдах бусад шаардлага, ялангуяа байнга оршин суудаг газрын хувьд Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсын харьяаттай адил нөхцөлд Хэлэлцэн тохирогч Улсын харьяат Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсын харьяатаас татварын адилгүй буюу илүү хүндрэлтэй нөхцөлд байх ёсгүй. Энэхүү заалт нь 1 дүгээр зүйлийн заалтуудыг үл харгалзан Хэлэлцэн тохирогч хоёр Улсын аль нэгний эсвэл аль алиных нь байнга оршин суугч бус этгээдэд мөн хамаарна.

2.         Хэлэлцэн тохирогч Улсын харьяат бус байнга оршин суугч этгээдийн Хэлэлцэн тохирогч аль ч Улсад татвар төлөх болон түүнтэй холбоотой тавигдах бусад шаардлага, ялангуяа байнга оршин суудаг газрын хувьд тухайн Хэлэлцэн тохирогч Улсын харьяаттай адил нөхцөлд ийм харъяат бус байнга оршин суугч этгээд харъяатаас татварын адилгүй буюу илүү хүндрэлтэй нөхцөлд байх ёсгүй.

3.         Хэлэлцэн тохирогч Улсын аж ахуйн нэгжийн Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсад байрладаг төлөөлөгчийн газрын татвар төлөх нөхцөлийг тухайн нөгөө Улсын түүнтэй адилтгах төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжийн татвар төлөх нөхцөлөөс доогуур байлгаж болохгүй. Энэхүү зүйлийн заалтыг Хэлэлцэн тохирогч Улсын өөрийн байнга оршин суугчид үзүүлдэг иргэний эрх зүйн байдал буюу гэр бүлийн үүрэгтэй холбоотой татварын чөлөөлөлт, хөнгөлөлт, хасалтыг Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсын байнга оршин суугчид үзүүлэх үүрэгтэй мэтээр тайлбарлахгүй.

4.         Энэ Гэрээний 9 дүгээр зүйлийн 1 дүгээр хэсгийн заалтууд, 11 дүгээр зүйлийн 6 дугаар хэсэг, 12 дугаар зүйлийн 6 дугаар хэсэг ба 13 дугаар зүйлийн 6 дугаар хэсэгт зааснаас бусад нөхцөлд Хэлэлцэн тохирогч Улсын аж ахуйн нэгжийн татвар ногдох орлогыг тодорхойлохдоо тухайн аж ахуйн нэгжээс Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсын байнга оршин суугчид төлсөн зээлийн хүү, эрхийн шимтгэл, техникийн үйлчилгээний төлбөр болон бусад төлбөрийг эхэнд дурдсан Улсын байнга оршин суугчид төлсөнтэй адил нөхцөлөөр хасна. Үүний адил Хэлэлцэн тохирогч Улсын аж ахуйн нэгжийн татвар ногдох хөрөнгийг тодорхойлохдоо тухайн аж ахуйн нэгжээс Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсын байнга оршин суугчид төлөх аливаа өр төлбөрийг эхэнд дурдсан Улсын байнга оршин суугчтай гэрээ байгуулсантай адил нөхцөлөөр хасна.

5.         Хэлэлцэн тохирогч Улсын аж ахуйн нэгжийн хөрөнгийг Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсын байнга оршин суугч нэг буюу хэсэг этгээд шууд болон шууд бусаар, бүхэлд буюу хэсэгчлэн эзэмших буюу хянаж байвал Хэлэлцэн тохирогч Улс өөрийн адил төрлийн үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжийн татвар төлөх буюу түүнтэй холбоотой шаардлагаас өөр буюу илүү хүндрэлтэй байдалд оруулах хариуцлага ногдуулахгүй.

6.         Энэхүү хэсгийн заалтууд 2 дугаар зүйлийн заалтуудыг үл харгалзан бүх төрлийн татваруудад хамаарна.

 

Article 25 – Харилцан тохирох журам

1.         Тухайн хувь этгээд Хэлэлцэн тохирогч аль нэг Улс буюу хоёр Улсын аль аль нь энэхүү Гэрээнд зааснаас өөрөөр татварыг түүнд ногдуулсан буюу ногдуулах гэж байна гэж үзвэл тухайн Улсуудын дотоодын хууль тогтоомжийн заалтуудыг үл харгалзан өөрийн байнга оршин суугаа Хэлэлцэн тохирогч Улсынхаа, хэрэв энэ татвар 24 дүгээр зүйлийн 1 дүгээр хэсэгт хамаарах бол харъяат Хэлэлцэн тохирогч Улсынхаа эрх бүхий байгууллагад гомдол гаргаж болно. Энэхүү Гэрээнд зааснаас өөрөөр татвар ногдуулсан тухай гомдлыг уг татварыг ногдуулахад хүргэсэн арга хэмжээ авах болсон тухай анх мэдэгдэл өгсөн өдрөөс хойш 3 жилийн дотор гаргана.

2.         Хэрэв гаргасан гомдол нь үндэслэлтэй бөгөөд нэг нь гомдлыг барагдуулах хангалттай шийдвэр гаргах боломжгүй бол тухайн эрх бүхий байгууллага энэхүү Гэрээнд зааснаас өөрөөр татвар ногдуулах явдлаас зайлсхийх үүднээс Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсын эрх бүхий байгууллагатай уг гомдлыг харилцан тохиролцож шийдвэрлэхийг эрмэлзэнэ. Харилцан тохиролцож гаргасан шийдвэрийг Хэлэлцэн тохирогч Улсуудын дотоодын хуульд заасан аливаа хугацааны хязгаарыг үл харгалзан хэрэгжүүлнэ.

3.         Хэлэлцэн тохирогч Улсуудын эрх бүхий байгууллагууд нь энэхүү Гэрээг тайлбарлах буюу хэрэглэхэд үүсэх аливаа хүндрэлтэй болон эргэлзээтэй асуудлуудыг харилцан тохиролцох замаар шийдвэрлэхийг эрмэлзэнэ. Тэдгээр нь Гэрээнд заагаагүй тохиолдлуудад давхар татварыг ногдуулахгүй байх талаар мөн хамтран зөвлөлдөж болно.

4.         Хэлэлцэн тохирогч Улсуудын эрх бүхий байгууллагууд нь энэ зүйлийн өмнөх хэсгүүдэд заасан асуудлаар харилцан тохиролцохдоо хоорондоо шууд, үүний дотор өөрсдөөс эсвэл төлөөлөгчдөөс нь бүрдсэн хамтарсан хороогоор дамжуулан харилцаж болно. Хэлэлцэн тохирогч Улсуудын эрх бүхий байгууллагууд нь энэхүү зүйлд дурдсан харилцан тохиролцох журмыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хоёр талын зохих журам, нөхцөл, арга болон техникийг зөвлөлдөх замаар боловсруулна. Түүнчлэн, уг эрх бүхий байгууллагууд дээр дурдсан хоёр талын арга хэмжээнүүдийг авч, харилцан тохиролцох журмыг хэрэгжүүлэхэд дөхөм үзүүлэх өөрийн зохих журам, нөхцөл, арга болон техникийг боловсруулж болно.

Зүйл 26 – Харилцан мэдээлэл солилцох

1.         Хэлэлцэн тохирогч Улсуудын эрх бүхий байгууллагууд энэхүү Гэрээний заалтууд, тэдгээртэй харш биш бол энэхүү Гэрээнд хамрагдсан татваруудын тухай Хэлэлцэн тохирогч Улсуудын дотоодын хуулийн заалтуудыг хэрэгжүүлэх үүднээс, ялангуяа эдгээр татвараас зайлсхийх явдлаас сэргийлэхийн тулд мэдээллийг харилцан солилцоно. Харилцан солилцох мэдээлэл нь 1 дүгээр зүйлээр хязгаарлагдахгүй. Хэлэлцэн тохирогч Улсын хүлээн авсан мэдээллийг тухайн Улсын дотоодын хуулийн дагуу нууцлана. Гэхдээ уг мэдээллийг анх дамжуулсан Хэлэлцэн тохирогч Улсад нь нууцад үздэг байсан бол Хэлэлцэн тохирогч Улсад энэхүү Гэрээтэй холбоотой татвар тогтоох буюу хураах, албадан хураах буюу шүүхийн шийдвэр гаргах, маргаан таслахтай холбогдол бүхий этгээдүүд, эрх бүхий байгууллагуудад (түүний дотор шүүх, захиргааны байгууллагыг оролцуулан) зөвхөн мэдэгдэж болно. Тэдгээр этгээд буюу эрх бүхий байгууллагууд нь уг мэдээллийг зөвхөн энэхүү зорилгод ашиглана. Түүнчлэн тэд дээрх мэдээллийг олон нийтийн шүүх ажиллагааны явцад задлах буюу шүүхийн шийдвэрт тусгаж болно. Эрх бүхий байгууллагууд нь ийн харилцан мэдээлэл солилцох шаардлагатай асуудлууд, үүний дотор татвараас зайлсхийх асуудалд тохирох зохистой нөхцөл, арга болон техникийг хоорондоо зөвлөлдөх замаар боловсруулна.

2.         1 дүгээр хэсгийн заалт нь ямар ч тохиолдолд Хэлэлцэн тохирогч Улсад дараах үүргийг хүлээлгэх ёсгүй:

(a)       Хэлэлцэн тохирогч Улсуудын хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээнд харшлах захиргааны арга хэмжээ;

(б)       Хэлэлцэн тохирогч Улсуудын хууль тогтоомж болон захиргааны ердийн үйл ажиллагааны дагуу олж үл болох мэдээллээр хангах;

(в)       Хэлэлцэн тохирогч Улсуудын аливаа худалдаа, аж ахуйн үйл ажиллагаа, аж үйлдвэр, арилжааны буюу мэргэжлийн нууц буюу худалдааны үйл ажиллагааг илрүүлэх мэдээ болон нийгмийн хэв журамд харшлах мэдээллээр хангах.

Зүйл 27 – Татвар хураалтад туслалцаа үзүүлэх

1.         Хэлэлцэн тохирогч Улсууд өөрсдийн хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний хүрээнд энэхүү Гэрээнд хамаарах татварууд, тэдгээрийн аливаа өсөлт, нэмэгдэл, хугацаа хэтрүүлсэн төлбөр, хүү болон холбогдох зардлын төлбөрийг хураахад бие биендээ туслалцаа үзүүлнэ.

2.         Хэлэлцэн тохирогч Улсын хүсэлтээр нөгөө Улс нь эхэнд дурдсан Хэлэлцэн тохирогч Улсын татварын нэхэмжлэлүүдийг барагдуулахдаа өөрийн татварын нэхэмжлэлүүдийг барагдуулахдаа мөрддөг хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээг дагана. Гэхдээ хүсэлтийг хүлээн авсан Хэлэлцэн тохирогч Улсад тэдгээр нэхэмжлэлүүдийг барагдуулахад давуу тал олгохгүй ба өртэй этгээдийг өрийнх нь төлөө хорих замаар барагдуулж үл болно. Хүсэлт хүлээн авсан Хэлэлцэн тохирогч Улс нь хүсэлт тавьсан Хэлэлцэн тохирогч Улсын хууль тогтоомжид заагаагүй гүйцэтгэх арга хэмжээнүүдийг авах үүрэг хүлээхгүй.

3.         2 дугаар хэсгийн заалтууд нь хүсэлт гаргасан Хэлэлцэн тохирогч Улсад албадан хурааж болох татварын хэрэгсэлтэй холбоотой бөгөөд эрх бүхий байгууллагууд өөрөөр харилцан тохиролцоогүй бол ямарваа маргаангүй татварын нэхэмжлэлүүдэд зөвхөн хамаарна. Гэхдээ тухайн татварын нэхэмжлэл нь хүсэлт тавьсан Хэлэлцэн тохирогч Улсын оршин суугч бус этгээдийн татварын өртэй холбоотой бол 2 дугаар хэсгийн заалт нь эрх бүхий байгууллагууд өөрөөр харилцан тохиролцоогүй тохиолдолд маргаан үүсэхгүй нэхэмжлэлүүдэд зөвхөн хамаарна.

4.         Хүсэлт хүлээн авсан Хэлэлцэн тохирогч Улс нь дараах нөхцөлд хүсэлтийг биелүүлэх үүрэг хүлээхгүй. Үүнд:

(a)       Шаардлагагүй хүндрэлийг нэмэгдүүлэхээс бусад тохиолдолд, хүсэлт гаргасан Хэлэлцэн тохирогч Улс өөрийн нутаг дэвсгэр дээр авах боломжтой бүх арга хэмжээг аваагүй бол;

(б)       Тухайн татварын нэхэмжлэлийг Хэлэлцэн тохирогч хоёр Улсын хоорондох энэхүү болон бусад гэрээний заалтуудтай харшилж байна гэж үзсэн бол.

5.         Хүсэлт тавьсан Хэлэлцэн тохирогч Улсад албадан хурааж болох хэрэгслийг зохистой тохиолдолд болон хүсэлт хүлээн авсан Хэлэлцэн тохирогч Улсад үйлчилж байгаа хуулийн заалтуудад нийцүүлэн, туслалцаа хүссэн хүсэлтийг хүлээн авсан өдрөөс хойш аль болох түргэн хүлээн авах, зөвшөөрөх, нэмэлт хийх буюу тухайн Улсад албадан хурааж болдог хэрэгслээр солино.

6.         Хэлэлцэн тохирогч Улсуудын эрх бүхий байгууллагууд энэхүү зүйлийг хэрэглэх дүрмийг хамтран зөвшилцөх замаар тогтооно.

Зүйл 28 – Дипломат ба консулын ажилтнууд

Энэхү Гэрээ нь олон улсын эрх зүйн ерөнхий хэм хэмжээ буюу тусгай хэлэлцээрийн заалтуудын дагуу дипломат төлөөлөгчийн газар буюу консулын газрын гишүүдийн санхүүгийн хөнгөлөлт эдлэх эрхийг үл хөндөнө.

Зүйл 29 – Хөнгөлөлтийг хязгаарлах (буюу Гэрээг урвуулан ашиглах явдалтай тэмцэх)

1.         Хэлэлцэн тохирогч Улсын байнга оршин суугч бөгөөд Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсад орлого олж байгаа этгээд нь энэхүү Гэрээний 10 дугаар зүйлийн 2 дугаар хэсэг, 11 дүгээр зүйлийн 2 дугаар хэсэг, 12 дугаар зүйлийн 2 дугаар хэсэг, 13 дугаар зүйлийн 2 дугаар хэсэг, 14 ба 21 дүгээр зүйлийн заалтуудын дагуу дараах нөхцөлд Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсад татвараас чөлөөлөгдөнө. Үүнд:

(a)       хувь этгээд бол;

(б)       эхэнд дурдсан Хэлэлцэн тохирогч Улсад идэвхтэй аж ахуйн үйл ажиллагаа (банк болон даатгалын компанийн банкны болон даатгалын үйл ажиллагаанаас бусад төрлийн хөрөнгө оруулалт хийх буюу удирдах үйл ажиллагаа орохгүй) эрхэлдэг бөгөөд Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсад олсон орлого нь тухайн аж ахуйн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор буюу хамаарч бий болсон бол;

(в)       хувьцаа нь эхэнд дурдсан Хэлэлцэн тохирогч Улсын албан ёсоор хүлээн зөвшөөрөгдсөн хөрөнгийн бирж дээр их хэмжээгээр болон тогтмол арилжаалагддаг компани эсвэл хувьцаа нь тэгж арилжаалагддаг эхэнд дурдсан Хэлэлцэн тохирогч Улсын байнга оршин суугч компани шууд ба шууд бусаар бүхэлд нь өмчилдөг компани;

(г)        байнга оршин суудаг Хэлэлцэн тохирогч Улсдаа орлогын татвараас ерөнхийдөө чөлөөлөгддөг, ингэхдээ хэрэв байгаа бол талаас илүү хүлээн авагчид, гишүүд буюу оролцогчид нь энэ зүйлийн заалтын дагуу энэхүү Гэрээний хөнгөлөлтийг хүртэх эрхтэй ашгийн бус байгууллага бол; буюу

(д)       дараах хоёр нөхцөлийн аль алиныг хангадаг этгээд бол:

(i)  тухайн этгээдийн ашиг сонирхлын 50-иас дээш хувь эсвэл компанийн хувьд компанийн хувьцааны ангилал тус бүр дэх нийт тоо ширхэгийн 50-иас дээш хувийг (a), (в) ба (г) дэд хэсгүүдийн заалтын дагуу энэхүү Гэрээний хөнгөлөлтийг эдлэх эрхтэй этгээд шууд ба шууд бусаар эзэмшдэг; болон

(ii) тухайн этгээдийн нийт орлогын 50-иас дээшгүй хувь нь (a), (в) ба (г) дэд хэсгүүдийн заалтын дагуу энэхүү Гэрээний хөнгөлөлтийг эдлэх эрхгүй этгээдэд төлөх өр төлбөрт (үүний дотор хүү ба эрхийн шимтгэлийн өр төлбөр) шууд ба шууд бусаар ашиглагдаж байгаа бол.

2.         1 дүгээр хэсгийн заалтуудын дагуу энэхүү Гэрээний хөнгөлөлтийг эдлэх эрхгүй этгээдэд орлого бий болсон Хэлэлцэн тохирогч Улсын эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тийм эрхийг олгож болно.

3.          1 дүгээр хэсгийн (д)(ii) дэд хэсгийг хэрэгжүүлэхдээ “нийт ашиг” гэсэн нэр томъёонд нийт орлого буюу тухайн этгээд бараа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл оролцсон аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол нийт орлогоос тухайн үйлдвэрлэлд хамаатай бөгөөд тийм орлогоос төлөгдөх ёстой буюу төлөгдсөн хөдөлмөр болон материалын зардлыг хассан дүнг ойлгоно.

 

Долоодугаар бүлэг

Төгсгөлийн заалтууд

Зүйл 30 – Хүчин төгөлдөр болох

1.         Энэхүү Гэрээг батлуулж, энэ тухай нот бичгийг аль болох түргэн харилцан солилцоно.

2.         Нот бичгийг харилцан солилцсон өдрөөс эхлэн энэхүү Гэрээ хүчин төгөлдөр болох бөгөөд түүний заалтууд дараахид үйлчилнэ. Үүнд:

(a)       Бий болсон газар нь суутган тооцдог татварын хувьд, гэрээ хүчин төгөлдөр болсон хуанлийн жил дууссаны дараагаас эхлэн төлсөн буюу хөнгөлсөн орлого;

(б)       Орлогын бусад татварууд болон хөрөнгөд ногдуулах татварын хувьд, Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон хуанлийн жил дууссаны дараагаас эхлэх аливаа татварын жилд хамаарах орлого ба хөрөнгө.

Зүйл 31 – Дуусгавар болох

Энэхүү Гэрээг Хэлэлцэн тохирогч аль нэг Улс цуцлах хүртэл хүчин төгөлдөр мөрдөнө. Гэхдээ энэхүү Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш 5 жилийн дараагаас эхлэн аливаа хуанлийн жилийн 6 дугаар сарын 30-ны өдрөөс өмнө Хэлэлцэн тохирогч аль ч Улс Гэрээг цуцлах тухайгаа дипломат шугамаар бичгээр Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсад мэдэгдэж болно. Энэ тохиолдолд энэхүү Гэрээ дараахид үйлчлэхээ болино. Үүнд:

(a)       бий болсон газар нь суутган тооцдог татварын хувьд, мэдэгдэл өгсөн уг хуанлийн жил дууссаны дараагаас эхлэн төлсөн буюу хөнгөлсөн орлого;

(б)       орлогын бусад татвар болон хөрөнгөд ногдуулах татварын хувьд, мэдэгдэл өгсөн уг хуанлийн жил дууссаны дараагаас эхлэх татварын жилд хамаарах орлого ба хөрөнгө.

 

ДЭЭР ДУРДСАНЫГ НОТОЛЖ, ЗОХИХ ЁСООР ЭРХ ОЛГОГДСОН ДАРААХ ХҮМҮҮС ЭНЭХҮҮ ГЭРЭЭНД ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРАВ.

Энэхүү Гэрээг [газар] [огноо], [Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсын хэл], монгол болон англи хэлээр тус бүр хоёр эх хувь үйлдсэн бөгөөд эх бичвэрүүд нь адил хүчинтэй байна. [Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Улсын хэл] болон монгол эх бичвэрүүдийг тайлбарлахад аливаа зөрүү гарвал англи эх бичвэрийг баримтална.

Хавсралт 1.  Монгол Улсын ДТГ-нүүд

 

ДТГ Хүчин төгөлдөр болсон он

1

Aвстри Улс 2005

2

Беларус Улс 2001

3

Бельги Улс 2001

4

Болгар Улс 2004

5

Канад Улс 2003

6

Хятад Улс 1993

7

Чех Улс 1999

8

Франц Улс 1999

9

Герман Улс 1997

10

Унгар Улс 1999

11

Энэтхэг Улс 1994

12

Индонез Улс 1997

13

Итали Улс 2001

14

Kaзак Улс 1999

15

Өмнөд Солонгос Улс 1992

16

Хойд Солонгос Улс

17

Kувэйт Улс 1998

18

Kиргиз Улс 2005

19

Люксембург Улс 2004

20

Maлайз Улс 1997

21

Нидерланд Улс 2004

22

Польш Улс 2002

23

Орос Улс 1998

24

Сингапур Улс 2005

25

Швейцар Улс 2002

26

Tурк Улс 1997

27

Украин Улс 2007

28

Арабын Нэгдсэн Эмират Улс 2001

29

Их Британи Улс 1997

30

Вьетнам Улс 1996

 


[1] Болгар, Чех, Индонез, Казак болон Хойд Солонгос улсуудтай байгуулсан ДТГ-нүүд хамаарна.

[2] “Үйлчилгээний ТГ”-ыг Беларус, Канад, Хятад, Чех, Индонез, Казак, Хойд Солонгос, Кувэйт, Киргиз, Сингапур, Арабын Нэгдсэн Эмират болон Вьетнам улсуудтай байгуулсан ДТГ-нд оруулсан байна.

[3] Энэ нь Австри, Бельги, Канад, Франц, Герман, Унгар, Итали, Сингапур, Швейцар болон Их Британи улсуудтай байгуулсан ДТГ-нд хамаатай болно.

[4] Австри, Бельги, Франц, Люксембург, Нидерланд, Швейцар, Украин болон Их Британи улсуудтай байгуулсан ДТГ нь энэ тал дээр ОУЭЗХАХБ-ын тодорхойлолтыг дагасан байна.

[5] Шаардлага хангах компаниуд нь ноогдол ашиг тарааж буй компанийн хувьцаа ба/буюу саналын эрхийн дор хаяж 10 хувийг голдуу эзэмшдэг компаниуд болно.

[6] Канад, Хятад, Франц, Өмнөд Солонгос, Хойд Солонгос, Киргиз, Польш, Сингапур, Украин, Их Британи болон Вьетнам улсуудтай байгуулсан ДТГ-нүүд нь ийм заалттай байна.

[7] Ийм заалт Бельги, Хятад, Франц, Люксембург болон Малайз улсуудтай байгуулсан ДТГ-нүүдэд байна.

[8] Шаардлага хангасан хувьцаа эзэмшигч гэдэгт ноогдол ашиг тарааж буй компанийн хувьцаа буюу саналын эрхийн дор хаяж 10-аас дээш хувийг эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигчийг хэлнэ.

[9] Болгар, Чех, Энэтхэг, Итали, Малайз, Польш болон Сингапур улсуудтай байгуулсан ДТГ-нүүд одоо ч гэсэн чөлөөлөгдсөн татварыг төлсөнд тооцохыг зөвшөөрсөн хэвээр байна. Канад, Франц, Индонез, Нидерланд, Турк болон Их Британи улсуудтай байгуулсан ДТГ-ний эдгээр заалтууд хүчингүй болсон байна.

[10] Австри, Хятад, Чех, Энэтхэг, Индонез, Итали, Казак, Хойд Солонгос, Люксембург, Малайз, Сингапур, Турк, Украин, Их Британи болон Вьетнам улсуудтай байгуулсан ДТГ-нүүд хамаарна.

[11] Бельги болон Нидерланд улсуудтай байгуулсан ДТГ-нд ийм заалттай байна.

[12] Энэ нь тухайлбал Австри ба Малайз улсуудтай байгуулсан ДТГ-нд хамаарна.

[13] Энэ нь Швейцар Улстай байгуулсан ДТГ-нд хамаатай болно.