IMF Work-shop May, 2010

May 27, 2010 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

1. Төсвийн бодлогын хувилбарууд ба тэдгээрийн Макро Эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл 1.2 Төсвийн бодлогын хувилбарууд ба тэдгээрийн Макро Эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл

2. Инфляци  Шалтгаан, Хөдөлгөгч хүч, ба Үр дагавар2.2 Инфляци Шалтгаан, Хөдөлгөгч хүч, ба Үр дагавар

3. Мөнгөний Бодлого ба Инфляци3.2 Мөнгөний Бодлого ба Инфляци