Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч нарт: Монгол Улсын 2012 оны төсөв хүргүүлэх тухай

ХАВСРАЛТУУДЫГ доорх холбоосуудаас татан авна уу.

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын 2012 онд төвлөрүүлэх орлого

Хүний хөгжил сангийн 2012 оны орлого

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын 2012 оны зарлага

Нийгмийн даатгалын сангуудын 2012 оны төсөв

Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгөөр 2012 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2012 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ