2009, 2010 онд Монгол Улсын Нэгдсэн төсөвт төвлөрүүлсэн татварын орлогын мэдээ

/тэрбум төгрөгөөр/

д.д Татварын нэр төрөл

2009 он

2010 он

1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар

205.4

390.6

2 Хувь хүний орлогын албан татвар

128

160.2

3

Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар

186.5

423.2

4 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар

325.8

577.2

5 Онцгой албан татвар

166.7

268.5

6 Гаалийн албан татвар

116

193.3

7 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр

110.4

171.2

8 Нийгмийн даатгалын шимтгэл

257.3

257.3

9 Бусад

119.1

232.1

  Нийт

1615.2

2673.6

Бүртгэлтэй татвар төлөгчийн тоо
/2011 оны 3 сарын 22-ны байдлаар/
1 Татвар төлөгч МУ-ын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн  

656386

2 Нийт аж ахуйн нэгж, төсөвт байгууллага,ТББ-ын тоо

83347

3 Үүнээс: Аж ахуйн нэгжийн тоо

67776

4 Тайлан ирүүлбэл зохих татвар төлөгч ААН-ийн тоо

62232

САНГИЙН ЯАМ