Төсвийн тухай хуулийн төслийн танилцуулга /Бүсчилсэн уулзалт/

Төсвийн  тухай хуулийн төслийн шинэлэг зүйлс

• Төсвийн процесс, түүнд байх элементүүдийг  бүрэн хуульчилсан :
• Төсөв боловсруулах, батлах, гүйцэтгэх, тайлагнах, хяналт,  дотоод аудит
• Төсвийн хязгаар тогтоох,  төсвийн удирдамж, хөтөлбөрийн төсөвлөлт,
• Төсвийн шатлал, ангилал, мэдээллийн нэгдсэн систем
• Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, Төр хувийн хэвшлийн түншлэл, концесс
• Хөрөнгө  өр төлбөрийн удирдлага, баталгаа
• УИХ, Засгийн газар, ТЕЗ, төсвийн байгууллагын эрх үүргийг тус бүрт нь нарийвчлан заагласан
• Засгийн газар болон Орон нутгийн төсвийн харилцаа, хэрэгжүүлэх чиг үүрэг, санхүүжилтийн механизмыг шинээр тогтоосон
• Төсвийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх болон төсөвт хяналт тавих, зохицуулалт хийх, хариуцлага тооцох механизмыг шинэчлэн тогтоосон

Төсвийн зарчим, түүнийг хэрэгжүүлэх

(хуулийн төслийн II бүлэг 5, 6 дугаар зүйл)

1. төсвийн тогтвортой байдлыг хангасан байх;

2. төсвийн иж бүрэн, үнэн зөв байдлыг байдлыг хангасан байх;
3. санхүү, төсвийн зохистой удирдлагыг хэрэгжүүлэх;
4. ил тод байдлыг хангасан байх;
5. хариуцлагатай байх.
Дэлгэрэнгүй танилцуулгыг доорх холбоосоос татан авна уу.
Төсвийн тухай хуулийн танилцуулга / Бүсчилсэн уулзалтад зориулав /