Монгол улсын сангийн сайдын тушаал – гадаад томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай

March 3, 2011 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Гадаад албан томилолтын замын хоног, зочид буудлын зардлын хэмжээ

1. Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2001 оны 188 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан ” Гадаад оронд болох хурал, зөвлөгөөн, уулзалт, яармагт оролцох, гэрээ хэлэлцээр хийх, туршлага судлах зэрэг ажлаар гадаад оронд явагчдын гадаад томилолтын замын хоног, зочид буудлын зардлын нийт  хэмжээ”-г хавсралтын дагуу шинэчлэн баталж, 2007 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс мөрдүүлэхээр тогтоосугай.

2. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2001 оны 188 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтыг шинэчилсэн зардлын хэмжээг мөрдөх өдрөөс эхлэн хүчингүй болсонд тооцсугай.

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу.

Монгол улсын сангийн сайдын тушаал – гадаад томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай