Төрийн болон төсөвт байгууллагад ажиллагчдын дундаж цалин, хэрэглээний үнийн индексийн харьцаа

March 8, 2011 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Төрийн болон төсөвт байгууллагад ажиллагчдын дундаж цалин, хэрэглээний үнийн индексийн харьцаа

Засгийн газрын тогтоолоор 1992-2008 онд нийт 21 удаа төрийн болон төсөвт байгууллагад ажиллагчдын цалинг тодорхой хувь хэмжээгээр нэмэгдүүлж ирсэн байна. Цалинг нэмэгдүүлэх арга хэмжээний  үр дүнд төрийн албан хаагчдын цалингийн сан 1991-2008 онд 1.8 тэрбум  төгрөгөөс 556.8 тэрбум төгрөгт хүрч 309 дахин нэмэгдсн байна. 1991-ээс 2004 оныг хүртэл төрийн албан хаагчийн дундаж цалингийн өсөлт нь хэрэглээний үнийн өсөлтөөс хоцорч байсан бол 2004 оноос эхлэн нэрлэсэн дундаж цалингийн өсөлт хэрэглээний үнийн өсөлтөөс давж байгаа буюу бодит цалин өссөн байна.

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу.

Төрийн болон төсөвт байгууллагад ажиллагчдын дундаж цалин, хэрэглээний үнийн индексийн харьцаа