Бараа, бүтээгдэхүүний хэлбэрээр олгож буй гадаадын тусламжийн хөрөнгийг бүртгэх журам

March 8, 2011 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Бараа, бүтээгдэхүүний хэлбэрээр олгож буй гадаадын тусламжийн хөрөнгийг бүртгэх журам

Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1 Энэхүү журмаар гадаад орон, олон улсын байгууллагаас олгосон хүмүүнлэгийн болон буцалтгүй, техник туслалцааны тусламжийн хүрээнд нийлүүлэгдэж буй барааг бүртгэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна.

1.2 Гадаадын тусламжийн барааг “Гадаадын зээл, тусламжийг зохицуулах тухай хууль”-ийн 18 дугаар зүйлийн 18.2 дахь хэсэгт заасны дагуу бүртгэж, тусламжийн барааны бүртгэлийн хуудас олгоно.

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу.

Бараа, бүтээгдэхүүний хэлбэрээр олгож буй гадаадын тусламжийн хөрөнгийг бүртгэх журам