Архивын баримт бичиг бэлтгэх гарын авлага

March 8, 2011 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

АРХИВЫН ТУХАЙ ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТ

  • Энэхүү зааврыг Сангийн яам, түүний системийн байгууллагууд /цаашид “байгууллага” гэх/- ын үйл ажиллагааны дүнд бий болсон баримт бичгүүдийг эмхлэн цэгцлэх, хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх, яамны архивт хүлээж авахад дагаж мөрдөнө.
  • Архивын баримтыг хүлээн авах, хадгалж хамгаалах, зориулалтын дагуу ашиглуулах үүрэг бүхий байгууллага нэгжийг архив гэнэ.
  • Өөр хоорондоо гарал үүсэл, учир зүйн холбоотой, энэ шинжээрээ нэгэн цогц болж хадгалагдаж байгаа архивын баримтуудыг архивын сан хөмрөг гэнэ.
  • Байгууллага нь өөрийн архивыг эмхлэн байгуулж төрийн архивт бүртгүүлэн архивын гэрчилгээ авна.

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу.

Архивын баримт бичиг бэлтгэх гарын авлага