Орон нутгийн нөөц санг төлөвлөх, зарцуулах, гүйцэтгэлийг тооцох нийтлэг журам

March 8, 2011 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Орон нутгийн нөөц санг төлөвлөх, зарцуулах, гүйцэтгэлийг тооцох нийтлэг журам

Нийтлэг үндэслэл

Урьдчилан төлөвлөх, нарийвчлан тооцож төсөвт тусгах боломжгүй хүчин зүйлээс шалтгаалан төсвийн жилийн явцад шаардагдаж болзошгүй төсвийн зардлыг нөхөн санхүүжүүлэх, тухайн шатны засаг дарга хуулиар тогтоосон бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх зориулалт бүхий орон нутгийн нөөц санг төлөвлөх, зарцуулах гүйцэтгэлийг тооцоход энэхүү нийтлэг журмыг мөрдөнө.

Орон нутгийн нөөц сангийн төлөвлөлт, зориулалт

Орон нутгийн нөөц санг байгаль, цаг уурын болзошгүй өөрчлөлтийн талаархи судалгаа, урьдчилсан таамаглал, цаашдын төлөв,  орон нутгийн төсвийн орлогын боломж, чадавхи харгалзан тухайн жилийн төсөвт урьдчилан төлөвлөж тусгах боломжгүй арга хэмжээг санхүүжүүлэхэд зориулан төлөвлөнө.

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу.

Орон нутгийн нөөц санг төлөвлөх, зарцуулах, гүйцэтгэлийг тооцох нийтлэг журам