Улсын болон орон нутгийн төсөв, монгол улсыг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламж, их засвар, худалдан авах тоног төхөөрөмжийн хөрөнгийг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, гүйцэтгэл гаргах журам

February 10, 2011 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Улсын болон орон нутгийн төсөв, монгол улсыг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламж, их засвар, худалдан авах тоног төхөөрөмжийн хөрөнгийг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, гүйцэтгэл гаргах журам

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1 Улсын болон орон нутгийн төсөв, монгол улсыг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламж, их засвар, худалдан авах тоног төхөөрөмжийн хөрөнгийг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, гүйцэтгэл гаргах харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна.

1.2 Монгол улсын  тухайн жилийн төсвийн хууль, засгийн газрын шийдвэр, аймйг нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэрийн дагуу төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламж, их засвар, худалдан авах тоног төхөөрөмжийн хөрөнгийг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, гүйцэтгэл гаргах, мэдээлэх үүргийг төсвийн ерөнхийлөн захирагч, захиалагч яам, газар, аймаг, нийслэлийн засаг даргын тамгын газар хариуцна.

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу.

Улсын болон орон нутгийн төсөв, монгол улсыг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламж, их засвар, худалдан авах тоног төхөөрөмжийн хөрөнгийг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, гүйцэтгэл гаргах журам