Төсвийн дунд хугацааны төлөвлөлтийн гарын авлага

March 8, 2011 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Монгол Улсын төсөв бэлтгэх процесс богино болон дунд хугацааны бодлогыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг болох, зарлагыг үр дүн, гарцад чиглүүлэх замаар төсвийн зарлагын үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэж бүхэлдээ шинэчлэгдэж байна. Энэхүү төлөвлөлтийн шинэ аргачлалын дагуу төсвөө бэлтгэхэд нь салбарын яамд болон бусад төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад туслах зорилгоор төсвийн дунд хугацааны төлөвлөлтийн гарын авлагыг боловсрууллаа.

Гарын авлагад төлөвлөлтийн шинэ системийн талаарх ерөнхий ойлголт, арга зүй болон төсөв хэрхэн бэлтгэх аргачлалыг тусгав.

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу.

Төсвийн дунд хугацааны төлөвлөлтийн гарын авлага

ТӨГСГӨЛИЙН ТАЙЛАН