“ОЮУ ТОЛГОЙ” ТӨСЛИЙН ТАТВАРЫН ОРЧИН

March 8, 2011 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Хөрөнгө оруулалтын гэрээний 2 дугаар бүлэг буюу  Татварын орчинтой холбоотой хэсгийг Монгол Улсын хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй татварын хуульд бүрэн нийцүүлэн боловсруулсан. Хөрөнгө оруулагчид үл тогтворжуулсан татваруудыг ялгаварлан гадуурхахгүй байх зарчмаар ногдуулахаар тусгасан.

“Тогтворжуулсан татвар” гэж юу вэ?
  • “тогтворжуулсан татвар” гэж Гэрээний 2.1-д тодорхойлсоныг хэлнэ.
  • “тогтворжуулсан” гэж Татварын хувь, хэмжээг бууруулахаас бусад тохиолдолд энэ Гэрээ хүчин төгөлдөр болох үед мөрдөгдөж байсан татварын хувь хэмжээг тогтвортой дагаж мөрдөхийг хэлнэ.

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу.

“ОЮУ ТОЛГОЙ” ТӨСЛИЙН ТАТВАРЫН ОРЧИН