Төсвийн зарлагын төлөвлөлтөд төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын үүрэг, хариуцлага, оролцоо

March 10, 2010 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн бүрэн эрхээс

  • Эрхлэх ауудлын хүрээнд нийлүүлэх бүтээгдэхүүн, түүний орлого, санхүүжилтийн хэрэгцээгээ бодитой тодорхойлох
  • Эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, төсвийн бусад байгууллагын үйл ажиллагааны хэвийн нөхцлийг хангах
  • Эрхлэх ауудлын хүрээний төсвийн байгууллагын үйл ажиллгааны хэтийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан бүтээгдхүний нийлүүлэлт, санхүүжилтийн үр дүнг хянаж дүгнэх

Санхүү төсвийн асуудал эрхэлсэн ЗГ-ын гишүүний бүрэн эрх

  • Төсвийн удирдлага, санхүүжилтийг боловсронгуй болгох санал боловсруулан , эрх бүхий байгууллагаар шийдвэрлүүлэх
  • Санхүү ,төсвийн удирдлагын асуудлаар өөрийн эрх хэмжээний хүрээнд заавар,журам батлан гаргах
  • Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай байгуулсан гэрээний нөхцлийг хангасан төсвийн байгууллага, бусад этгээдэд улсын төсвөөс санхүүжүүлэх бүтээгдэхүүний санхүүжилтийг олгох

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу.

ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ, САНХҮҮЖИЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛ БА ТАЙЛАГНАЛТ , ЭДГЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧДЫН ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА, ОРОЛЦОО