2011 ОНЫ ТӨСВИЙН САР, УЛИРЛЫН ХУВААРЬ БАТЛАГДЛАА

January 14, 2011 · Нийтэлсэн: · 3 Сэтгэгдэл   Post to Twitter

“Монгол Улсын 2011 оны төсвийн гүйцэтгэлийг зохион байгуулах зарим арга хэмжээний тухай” Сангийн сайдын 2011 оны 1 дүгээр сарын 10-ний  өдрийн 01 тоот тушаалаар

  1. Монгол Улсын 2011 оны төсвийн орлогын сар, улирлын хуваарийг 1 дүгээр хавсралтаар,
  2. Монгол Улсын 2011 оны төсвийн зарлага, санхүүжилтийн сар, улирлын хуваарийг 2 дугаар хавсралтаар,
  3. Улсын төсвөөс 2011 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хуваарийг 3 дугаар хавсралтаар,
  4. Орон нутгийн төсвөөс 2011 оны төсвийн жилд улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хуваарийг 4 дүгээр хавсралтаар,
  5. Нийгмийн даатгалын сангуудын 2011 оны сар, улирлын хуваарийг 5 дугаар хавсралтаар,
  6. Хүний хөгжил сангийн 2011 оны төсвийн сар, улирлын хуваарийг 6 дугаар хавсралтаар,
  7. Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2011 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ, барилга, байгууламжийн сарын хуваарийг 7 дугаар хавсралтаар,
  8. Эрчим хүч, дулааны алдагдлын 2011 оны татаасын хуваарийг 8 дугаар хавсралтаар

тус тус батлагдлаа.

Доорх холбоосоос уг тушаалын хавсралтуудыг татан авна уу.

1. Сар, улирлын хуваарийн нэгтгэл

2. Хөрөнгө оруулалтын жагсаалт

3. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдаар – Товчоо

4. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдаар – Аймаг -Байгууллагаар

5. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдаар – Байгууллагаар

6. Татаас, шилжүүлэгийн хуваарь

Орон нутаг дахь төсвийн байгууллагуудын хуваарь:

Архангай

Баянхонгор

Баян-Өлгий

Булган

Дархан-Уул

Дорнод

Дорноговь

Дундговь

Говь-Алтай

Говьсүмбэр

Хэнтий

Ховд

Хөвсгөл

Өмнөговь

Орхон

Өвөрхангай

Сэлэнгэ

Сүхбаатар

Төв

Улаанбаатар

Увс

Завхан