Монгол Улсын 2011 оны батлагдсан төсөв хүргүүлэх тухай

Монгол Улсын 2011 оны төсвийн тухай, Нийгмийн даатгалын сангийн 2011 оны төсвийн тухай, Хүний хөгжил сангийн 2011 оны төсвийн тухай хуулиудын төсөл Улсын Их Хурлын 2010 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хуралдаанаар батлагдлаа.

Монгол Улсын 2011 оны нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт орлого 3,304.6 тэрбум төгрөг буюу ДНБ-ий 42.2 хувь, тэнцвэржүүлсэн орлогод нийцүүлэн нэгдсэн төсвийн нийт зарлага 4,084.1 тэрбум төгрөг буюу ДНБ-ий 52.1 хувь, нэгдсэн төсвийн нийт алдагдал 779.5 тэрбум төгрөг буюу  ДНБ-ий -9.9 хувь болж байна.

Үүнд, Улсын төсвийн 2011 оны нийт орлого 2,492.3 тэрбум төгрөгт хүрч, нийт зарлага 2,782.7 тэрбум төгрөгт төлөвлөгдөн улсын төсвийн нийт тэнцэл 290.4 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай байна.

Доорх холбоосууд дээр дарж дэлгэрэнгүй мэдээллийг татан авна уу.

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НАРТ:

1. ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НАРТ ХҮРГҮҮЛЭХ АЛБАН БИЧИГ
2. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2011 оны төсвийн зарлага

3. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2011 оны төсвийн зарлага – байгуулагаар дэлгэрэнгүй
4. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2011 оны төсвийн орлого
5. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2011 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний жагсаалт

6. Төсвийн тооцоо

7. Сангийн Сайдын 48-р тушаал


ОРОН НУТГИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НАРТ:

1. АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРТ – АЛБАН БИЧИГ

2. ТӨСВИЙН УРСГАЛ ЗАРДЛЫГ ХУВААРИЛАХАД АНХААРАХ ЗҮЙЛС
3. Аймаг, нийслэлийн 2011 оны төсвийн орлогын тооцоо
4. Аймаг, нийслэлийн 2011 оны төсвийн зарлагын тооцоо

5. Аймаг, нийслэлийн 2011 оны төсвийн зарлага – байгуулагаар дэлгэрэнгүй

6. Аймаг, нийслэлээс улсын төсөвт 2011 онд төвлөрүүлэх дүн болон улсын төсвөөс аймаг, нийслэлийн төсөвт 2011 онд шилжүүлэх шилжүүлгийн дүн

7. Төсвийн тооцоо

8. Сангийн Сайдын 48-р тушаал