Төсвийн байгууллагад мөрдөгдөх кассын ажиллагааны журам

March 8, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төсвийн байгууллагын бэлэн мөнгөөр орлого хүлээн авах, Төрийн сангийн  бүртгэлийн данснаас бэлэн мөнгөний зузаатгал авах, төлбөр тооцоо хийх, бэлэн мөнгө болон үнэт цаасны зарцуулалтад хяналт тавих, арилжааны банкны төлбөрийн картыг бж ахуйн үйл ажиллагаанд хэрэглэх үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна. Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу. Төсвийн байгууллагад мөрдөгдөх кассын ажиллагааны журам

Төсвийн санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрхийн журам

March 8, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Энэхүү журмаар төсвийн эрх захирагчдад Төсвийн санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрх олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулна. “Төрийн сан гэж төсвийн хэрэгжилтийг хангах үүрэг бүхий зорилгоор байгуулагдсан Сангийн яамны төрийн сангийн газар,  Нийслэл дүүргийн засаг даргын тамгын газрын санхүү эдийн засаг, төрийн сангийн хэлтэс, аймгийн  засаг даргын тамгын газрын санхүү эдийн засгийн бодлого зохицуулалтын хэлтэс, сумын төрийн сангийн […]

Архивын баримт бичиг бэлтгэх гарын авлага

March 8, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

АРХИВЫН ТУХАЙ ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТ Энэхүү зааврыг Сангийн яам, түүний системийн байгууллагууд /цаашид “байгууллага” гэх/- ын үйл ажиллагааны дүнд бий болсон баримт бичгүүдийг эмхлэн цэгцлэх, хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх, яамны архивт хүлээж авахад дагаж мөрдөнө. Архивын баримтыг хүлээн авах, хадгалж хамгаалах, зориулалтын дагуу ашиглуулах үүрэг бүхий байгууллага нэгжийг архив гэнэ. Өөр хоорондоо гарал үүсэл, учир зүйн холбоотой, […]

Гадаадын зээл, тусламжийн бүртгэл, нэгдсэн мэдээллийн сан байгуулах, ашиглах журам

March 8, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Гадаадын зээл, тусламжийн бүртгэл, нэгдсэн мэдээллийн сан байгуулах, ашиглах журам Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1 Гадаадын зээл, тусламжийн холбогдолтой мэдээ, тайланг бүртгэх, нэгдсэн мэдээллийн санг бүрдүүлэх, ашиглахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад энэ журмыг дагаж мөрдөнө. 1.2 Гадаадын зээл, тусламжийн нэгдсэн мэдээллийн санг Зээл, тусламжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын дэргэд байгуулна. 1.3 Монгол улсын байгууллага. иргэдийн […]

Төсвийн мониторинг

March 8, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төсвийн мониторинг хийхэд  нөлөөлж байгаа сөрөг  хүчин зүйлс Төсөвт тавих иргэдийн хяналтыг бэхжүүлэх тухайлбал, төсвийн төлөвлөлт, хэрэгжилт, хяналтын үйл явцад иргэний нийгмийн оролцоо сул Төсвийг хүрэх үр дүн. Хийх ажлын хэмжээгээр батлаж, түүний дагуу тайлагнадаггүй Төсвийн иж бүрэн тоо, мэдээллийг олон нийтэд илүү өргөн хүрээнд хүргэх, төсвийн тодорхой хөтөлбөрийн хүрээнд мониторинг хийх  боломж тааруу Төсвийн […]

Бараа, бүтээгдэхүүний хэлбэрээр олгож буй гадаадын тусламжийн хөрөнгийг бүртгэх журам

March 8, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Бараа, бүтээгдэхүүний хэлбэрээр олгож буй гадаадын тусламжийн хөрөнгийг бүртгэх журам Нэг. Ерөнхий зүйл 1.1 Энэхүү журмаар гадаад орон, олон улсын байгууллагаас олгосон хүмүүнлэгийн болон буцалтгүй, техник туслалцааны тусламжийн хүрээнд нийлүүлэгдэж буй барааг бүртгэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна. 1.2 Гадаадын тусламжийн барааг “Гадаадын зээл, тусламжийг зохицуулах тухай хууль”-ийн 18 дугаар зүйлийн 18.2 дахь хэсэгт заасны дагуу бүртгэж, […]

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг тайлагнах журам

March 8, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг тайлагнах журам Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай Монгол улсын хуулийн хүрээнд тухайн жилийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, тайлагнах үйл явцыг захиалагч байгууллага цаг хугацаа алдалгүй, шуурхай, үр ашигтай […]

Орон нутгийн нөөц санг төлөвлөх, зарцуулах, гүйцэтгэлийг тооцох нийтлэг журам

March 8, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Орон нутгийн нөөц санг төлөвлөх, зарцуулах, гүйцэтгэлийг тооцох нийтлэг журам Нийтлэг үндэслэл Урьдчилан төлөвлөх, нарийвчлан тооцож төсөвт тусгах боломжгүй хүчин зүйлээс шалтгаалан төсвийн жилийн явцад шаардагдаж болзошгүй төсвийн зардлыг нөхөн санхүүжүүлэх, тухайн шатны засаг дарга хуулиар тогтоосон бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх зориулалт бүхий орон нутгийн нөөц санг төлөвлөх, зарцуулах гүйцэтгэлийг тооцоход энэхүү нийтлэг журмыг […]

Төрийн болон төсөвт байгууллагад ажиллагчдын дундаж цалин, хэрэглээний үнийн индексийн харьцаа

March 8, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төрийн болон төсөвт байгууллагад ажиллагчдын дундаж цалин, хэрэглээний үнийн индексийн харьцаа Засгийн газрын тогтоолоор 1992-2008 онд нийт 21 удаа төрийн болон төсөвт байгууллагад ажиллагчдын цалинг тодорхой хувь хэмжээгээр нэмэгдүүлж ирсэн байна. Цалинг нэмэгдүүлэх арга хэмжээний  үр дүнд төрийн албан хаагчдын цалингийн сан 1991-2008 онд 1.8 тэрбум  төгрөгөөс 556.8 тэрбум төгрөгт хүрч 309 дахин нэмэгдсн байна. […]

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол – Төсвийн зарлагын ангилал

March 8, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

1. “Төсвийн зарлагын эдийн засгийн ангилал”-ыг 1 дүгээр, “Төсвийн зарлагын ерөнхийлөн захирагчдын ангилал”-ыг 2 дугаар, “Төсвийн орлогын эдийн засгийн ангилал”-ыг 3 дугаар, “Төсвийн орлогын ерөнхийлөн захирагчдын ангилал”-ыг 4 дүгээр, “Төсвийн зарлагын хөтөлбөрийн ангилал”-ыг 5 дугаар, “Төсвийн зарлагын эдийн засгийн ангилалын заавар”-ыг 6 дугаар, хавсралт ёсоор тус тус шинэчлэн баталлаа. Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу. Монгол […]

САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ – Нягтлан бодох бүртгэлийн дансны заавар

March 8, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Нягтлан бодох бүртгэлийн дансны заавар “Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай” хуулийн 8.1.4 дүгээр заалт болон “Засгийн газрын санхүүгийн тайланг нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу гаргах” гэсэн 9.1.5 дугаар заалтын дагуу УСНББОУ-н тунхаглалын гарын авлагын УСНББОУС 1 “Санхүүгийн тайлангийн толилуулга”-ыг үндэслэн ТУШААХ нь: 1. Засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангийн бүрэлдэхүүн болох Засгийн газрын шугамаар […]

Монгол улсын сангийн сайдын тушаал – Тариф шинэчлэн батлах тухай

March 3, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төр, засгийн байгууллагуудад үзүүлэх тээврийн үйлчилгээнд мөрдөх үнэ тариф Төр, засгийн үйлчилгээ аж ахуйг эрхлэх газрын харъяа Авто баазаас төр засгийн байгууллагуудад үзүүлэх тээврийн үйлчилгээнд мөрдөх үнэ тарифыг хавсралтын дагуу шинэчлэн баталсугай. Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу. Төр, засгийн байгууллагуудад үзүүлэх тээврийн үйлчилгээнд мөрдөх үнэ тариф

Монгол улсын сангийн сайдын тушаал – албан томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай

March 3, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Монгол улсын сангийн сайдын тушаал – албан томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай Бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний үнэ, тарифын өөрчлөлттэй уялдуулан улс төрийн болон төрийн захиргааны албан хаагчийн албан томилолтын зам хоног, байрны  зардлын нийт  хэмжээг аймагт 15500, Улаанбаатар, Эрдэнэт, Дархан хотод 23500 төгрөгөөр, төрийн тусгай болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн хувьд зам хоногийн зардлыг аймаг […]

Монгол улсын сангийн сайдын тушаал – гадаад томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай

March 3, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Гадаад албан томилолтын замын хоног, зочид буудлын зардлын хэмжээ 1. Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2001 оны 188 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан ” Гадаад оронд болох хурал, зөвлөгөөн, уулзалт, яармагт оролцох, гэрээ хэлэлцээр хийх, туршлага судлах зэрэг ажлаар гадаад оронд явагчдын гадаад томилолтын замын хоног, зочид буудлын зардлын нийт  хэмжээ”-г хавсралтын дагуу шинэчлэн баталж, […]

Төсөв, мөнгөний бодлогын уялдааг хангах асуудал буюу инфляцийн эсрэг хамтын ажиллагаа

February 25, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төсвийн зарлага нь эдийн засгийн өсөлт, ажилгүйдэл, хүн амын бодит орлого, хэрэглээ, эдийн засгийн тогтвортой байдал, валютын ханш,  инфляцид хүчтэй нөлөө үзүүлж байдаг. Иймд төсвийн хүрээний мэдэгдэл болон төсөвт тусгагдах зарлага нь хүн амын бодит орлого, худалдан авах чадварт дам болон дам бусаар хэрхэн нөлөөлөхийг нарийвчлан судлах зайлшгүй шаардлагатай. Төсөв, мөнгөний бодлогын уялдааг хангах, инфляцийн […]