Хөтөлбөрт төсвийг нэвтрүүлэх: Сангийн яамнаас хэрэгжүүлж буй ажлууд

March 10, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Хөтөлбөрт төсвийг нэвтрүүлэх хэрэгцээ, шаардлага – Төсөв нь зөвхөн хяналт тавих хэрэгсэл гэсэн ойлголтоос илүү улсын орны Засгийн газрын дэвшүүлж буй мөрийн хөтөлбөр, зорилго, зорилтуудыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд чиглүүлэх үүргийг илүү чухалчилж үзэх болсон. -Бусад улс орнууд төсвийн хөрөнгийг төрийн байгууллагуудаас хэрэгжүүлж буй хөтөлбөр, арга хэмжээний нийгэм-эдийн засагт үзүүлэх үр дүнг харгалзан хуваарилах чиг хандлага бий […]

Хөтөлбөрт төсөвлөлийг орон нутгийн төсөвтэй уялдуулах нь:

March 10, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Хөтөлбөр төсөвлөлийн давуу ба сул Шинж чанар: Нийтийн ашиг сонирхолд нийцсэн төсвийн орлого, зарлагын төлөвлөлт Тавигдах асуулт: Ямар үр дүнд хүрэх вэ? Шалгуур: Төсвийн төлөвлөлтөөр Э/З, Н. үр ашгийг хангах Давуу тал: •       Орцын эсрэг заавал чанар, үр дүн шаарддаг •       Гүйцэтгэлийн хэмжүүр нь гарц буюу бүтээгдэхүүн •       Үйлчилгээний зорилтот түвшинг менежерүүдийн өмнө тодорхой болгодог. […]

Төв, орон нутгийн төсвийн харилцаа болон цаашдын хандлага

March 10, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төв, орон нутгийн засгийн чиг үүрэг: -Төв засгийн газар нь нэгдмэл улсын хэмжээнд иргэн бүртээ  чиглэсэн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн нэгдсэн бодлого, бүс нутгийн хөгжил, хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах, улсын батлан хамгаалах төрийн гадаад бодлого чиглэл, төсөв санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлнэ. -Орон нутаг нь тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны нутаг дэвсгэрийн хэмжээний эдийн засаг, […]

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙГ САЙЖРУУЛАХ НЬ

March 10, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Орон нутгийн төсвийн төлөвлөлтийн үндэслэлийг сайжруулахын тулд: -Төрийн үйлчилгээний стандартыг тогтоох баг, сум, аймгийн чиг үүрэг барилга байгууламжийн хэв маяг -Төсвийн норм нормативыг боловсронгуй болгох Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу. ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙГ САЙЖРУУЛАХ НЬ

ТӨСВИЙН ДУНД ХУГАЦААНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТ-ийн илтгэлүүд

March 10, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төсвийг яагаад 3 жилээр төлөвлөх хэрэгтэй вэ? Салбарын стратеги, мастер төлөвлөгөө нь урт болон дунд хугацааны төлөв, зорилтыг агуулж байдаг ба тэдгээр нь нэг жилийн хугацаанд биелэгдэх зорилт биш билээ. Иймд салбарын бодлого, зорилтыг бүрэн биелүүлэх нөхцөлийг хангах үүднээс шаардагдах хөрөнгийн нөөцийг дунд хугацаагаар төсөвлөж тооцоолох нь чухал. Энэ зарчмыг ‘хөрөнгийг урьдчилан таамаглах’ гэж нэрлэнэ. […]

ТӨСВИЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ТАЛААР БАРИМТАЛЖ БУЙ БОДЛОГО

March 10, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Засгийн газар төсвийн шинэтгэлийг дараах чиглэлээр явуулах бодлого баримталж  ажиллаж байна. Үүнд: Нэгд, нийт эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд  төсөвлөлийн сайн туршлага, олон улсын нийтлэг жишгийг нэвтрүүлэх. Үүний тулд  төсвийг өөрийг нь тогтворжуулах шилдэг арга хэрэглэх; Хоёрт, төсвийн харилцааны бүх үе шатны үйл ажиллагааг олон нийтэд нээлттэй, ил тод болгож, төсөв боловсруулалт,  гүйцэтгэлийн хангалт, […]

Зарлагын ангилалын тайлбар

March 10, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Тодорхойлолт: Төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхийн тулд батлагдсан төсвөөс төсвийн эрх захирагчдын үйл ажиллагаа болон бусад гэрээт ажлын үр дүнг санхүүжүүлэхэд зарцуулсан  мөнгөн зарлагыг төсвийн зарлага гэнэ. Зарлагын ангилал Төсвийн зарлагыг мөрдөгдөж байгаа хууль, тогтоомж, Олон улсын валютын сангаас эрхлэн гаргадаг Засгийн газрын санхүүгийн статистикийн аргачлалын зардлын ангилал, төсвийн төлөвлөлтийн өнөөгийн түвшин зэргийг үндэслэн  ангилна. Дэлгэрэнгүйг […]

Төсвийн хүрээний мэдэгдэлийн тухай

March 10, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

ДУНД ХУГАЦААНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ МЭДЭГДЛИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ ШААРДЛАГА, ЗОРИЛГО Дунд хугацаанд төсвийн тогтвортой байдлыг хангахын тулд төсөв зохиох, хэрэгжүүлэх ажлыг шинэ шатанд гаргах, төсвийн төлөвлөлт, удирдлагыг боловсронгуй болгох,  төсвийн сахилга батыг сайжруулах, улсын төсвийн тогтвортой байдлыг хангах тухай хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлж, батлагдсан төсвийг тоон хязгаарт барьж ажиллах зарчимд шилжих зайлшгүй шаардлага тулгараад байгаа билээ. […]

ДУНД ХУГАЦААНЫ ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН БОДЛОГЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН СУУРЬ БОЛОХ БАРИМТ БИЧГҮҮД

March 10, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

УРТ БОЛОН ДУНД ХУГАЦААНЫ БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД Засгийн газрын дунд хугацааны бодлогын гол баримт бичгүүд нь Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, жил бүрийн улсын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үндсэн чиглэл, салбарын баримт бичгүүд болон бусад бодлогын чанартай баримт бичгүүд, Олон Улсын агентлагуудтай байгуулсан гэрээнүүд болно. Түүнчлэн Мянганы Хөгжлийн Зорилтийг […]

Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх төслийн хэрэгжүүлэхэд баримтлах журам/2007/

March 10, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Монгол улсын сангийн сайдын Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх төслийн хэрэгжүүлэхэд баримтлах журам батлах тухай тушаал Монгол улсын Засгийн газрын шугамаар хандивлагч орон, олон улсын санхүүгийн байгууллагаас авч буй үээлийн хөрөнөөр санхүүжих төслийг үр ашигтай хэрэгжүүлэх зорилгоор төслийн удирдлага, зохион байгуулалт , оролцогч этгээдүүдийн эрх, үүргийг тодорхойлж, тэдгээрийн үйл ажиллагааг зохицуулах болон төслийн хэрэгжилтэд […]

Урьдчилсан сонголт явуулах жишиг баримт бичиг

March 10, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

“Урьдчилсан сонголт явуулах жишиг баримт бичиг”-ийг баталлаа. Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан “Бараа нийлүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг батлах тухай” Сангийн сайдын 2005 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийн 78 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцов. Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу. Урьдчилсан сонголт явуулах жишиг баримт бичиг

“ИХ ӨСӨЛТ”-ИЙН СУУРИЙГ ОНОВЧТОЙ БҮРДҮҮЛЭХ СТРАТЕГИ

March 10, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Бид 2013 оноос эхлэх эдийн засгийн их өсөлтөд бэлэн үү? Бэлэн биш учир нь дээрх гацаа, саадууд дотроос тэргүүн ээлжинд тээвэр ложистик (төмөрзам, автозам), эрчим хүчний суурь дэд бүтцийн хүчин чадлыг 2013-2014 он гэхэд нэмэгдүүлсэн байх шаардлагатай. Дээрх хугацаанд нэмэгдүүлж чадахгүй бол эдийн засгийн өсөлт бус эдийн засгийн тогтворгүй байдал бий болж, хямрал үүснэ. •2007-2008 […]

Зарим аж ахуйн нэгжүүдийн татвар төлөлт, үйл ажиллагаа эрхэлж буй газрын судалгаа

Зарим аж ахуйн нэгжүүдийн татвар төлөлт, үйл ажиллагаа эрхэлж буй газрын судалгаа

Зарим аж ахуйн нэгжүүдийн татвар төлөлт, үйл ажиллагаа эрхэлж буй газрын судалгаа /мянган төгрөг/ Татвар төлөгчийн нэр Үндсэн үйл ажиллагаа эрхэлж буй аймаг, нийслэл 2008 2009 2010 Эрдэнэт Орхон 525,159,862.9 246,512,920.4 532,865,934.8 Монголын Алт МАК Өмнөговь, Дорноговь 4,190,739.7 16,150,167.4 76,321,476.6 АПУ ХК УБ 22,302,662.5 38,189,394.4 58,203,246.0 Тавантолгой Өмнөговь 20,584,259.7 39,554,329.4 57,428,610.4 Мобиком Бүх аймагт 44,835,402.3 […]

“ОЮУ ТОЛГОЙ” ТӨСЛИЙН ТАТВАРЫН ОРЧИН

March 8, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Хөрөнгө оруулалтын гэрээний 2 дугаар бүлэг буюу  Татварын орчинтой холбоотой хэсгийг Монгол Улсын хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй татварын хуульд бүрэн нийцүүлэн боловсруулсан. Хөрөнгө оруулагчид үл тогтворжуулсан татваруудыг ялгаварлан гадуурхахгүй байх зарчмаар ногдуулахаар тусгасан. “Тогтворжуулсан татвар” гэж юу вэ? “тогтворжуулсан татвар” гэж Гэрээний 2.1-д тодорхойлсоныг хэлнэ. “тогтворжуулсан” гэж Татварын хувь, хэмжээг бууруулахаас бусад тохиолдолд энэ Гэрээ […]

Төсвийн дунд хугацааны төлөвлөлтийн гарын авлага

March 8, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Монгол Улсын төсөв бэлтгэх процесс богино болон дунд хугацааны бодлогыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг болох, зарлагыг үр дүн, гарцад чиглүүлэх замаар төсвийн зарлагын үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэж бүхэлдээ шинэчлэгдэж байна. Энэхүү төлөвлөлтийн шинэ аргачлалын дагуу төсвөө бэлтгэхэд нь салбарын яамд болон бусад төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад туслах зорилгоор төсвийн дунд хугацааны төлөвлөлтийн гарын авлагыг боловсрууллаа. Гарын авлагад төлөвлөлтийн […]