Монгол улсын 2008 оны төсвийн төслийн танилцуулга

October 15, 2008 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Хуулийн төслийн зохицуулах харилцаа, хамрах хүрээ Хуулийн төслөөр Монгол улсын 2008 оны төсвийн орлого, зарлагын нийт хэмжээ, орлого төвлөрүүлэх байгууллага, орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг, орон нутгийн төсвөөс татан төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг тогтоох, төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад төсөв зарцуулах эрх олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахаар тусгана. Хуулийн төсөл нь тухайн хууль тогтоомжтой холбогдон хэрэгжих тул Монгол […]