Засгийн газрын санхүүгийн мэдээллийн системийн техникийн гарын авлага

Засгийн газрын санхүүгийн мэдээллийн системийн техникийн гарын авлага

Санхүүгийн мэдээллийн технологийн хэлтэс нь нийт төрийн сан, төсөвт байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд санхүүгийн үйл хэргийг тус яамнаас үзүүлж буй мэдээллийн cистемийн үйлчилгээг ашиглан явуулахад үзүүлэх технологийн дэмжлэгийг 11 мэргэжилтний бүрэлдэхүүнтэйгээр өгч байна. Тус хэлтэс нь дурьдсан дэмжлэгээс гадна cистемийн тогтвортой ажиллагааг хангахтай холбоотой олон төрлийн ажил хийдэг тул эцсийн хэрэглэгч бүртэй тулж ажиллах боломжгүй байдаг. Иймд тулгарсан  суудлыг нарийн оношлох, өөрийн хэмжээнд шийдвэрлэх, […]

Төсвийн төлөвлөлтийн шинэ системийн бүтэц, ажиллах зарчим

Төсвийн төлөвлөлтийн шинэ системийн бүтэц, ажиллах зарчим

Шинээр боловсруулагдаж буй Төсвийн төлөвлөлтийн мэдээллийн систем нь орчин үеийн технологид тулгуурласан олон төрлийн үйлдэл, ач холболдол бүхий биеэ даасан шинэ систем юм. Төсвийн төлөвлөлтийн мэдээллийн систем нь дотроо хэд хэдэн бүрэлдэхүүн хэсэгтэй. Системийн модулуудаас хамаарч системийн бүрэлдэхүүн хэсгийн үүрэг ач холбогдол өөр хоорондоо ялгаатай байх бөгөөд төсвийн процесын үе шатаас хамаарч ажиллана. Төсвийн төлөвлөлтийн […]

Төсвийн төлөвлөлтөд мэдээллийн системийн  хэрэглээ, өнөөгийн байдал

Төсвийн төлөвлөлтөд мэдээллийн системийн хэрэглээ, өнөөгийн байдал

February 17, 2011 · Нийтэлсэн · 2 Сэтгэгдэл 

Удиртгал Монгол улсын Засгийн Газар Дэлхийн Банкны Олон Улсын Хөгжлийн Холбооны санхүүжилтээр боловсруулсан Эдийн Засгийн Өсөлтийг Дэмжих ба Ядуурлыг Бууруулах Стратеги (ЭЗӨДЯБС) хэрэгжиж байна. Энэхүү стратегийн бүрэлдэхүүн хэсэг болох Эдийн Засгийн Чадавхийг Бэхжүүлэх Техникийн Туслалцааны Зээлийн Төсөл (ЭЗЧБТТЗТ) тус стратегийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай үндсэн чадавхийг бэхжүүлэхэд санхүүгийн тусламж үзүүлж байна. Монгол улс хэдийгээр төсвийн сайн системтэй […]

Төсвийн төлөвлөлтийн мэдээллийн систем

Төсвийн төлөвлөлтийн мэдээллийн систем

Засгийн газрын төсвийн үйл ажиллагаа нь төсвийн менежер, төсвийн ерөнхийлөн захирагч эсвэл Сангийн яам зэрэг төсвийн төсөлд хяналт тавьж, засвар хийх эрх бүхий дээд байгууллагуудад төсвийн төслөө өргөн барьдаг бие даасан төсөвт байгууллагуудын түвшнээс эхэлдэг. Төсвийн төлөвлөлтийн шинэ систем нэвтрүүлэх шаардлага Төсөв төлөвлөх гэдэг нь төсөвт байрууллагын төвшнөөс эхлээд Монгол Улсын хэмжээний үйл ажиллагаа  учир […]