Архивын баримт бичиг бэлтгэх гарын авлага

March 8, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

АРХИВЫН ТУХАЙ ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТ Энэхүү зааврыг Сангийн яам, түүний системийн байгууллагууд /цаашид “байгууллага” гэх/- ын үйл ажиллагааны дүнд бий болсон баримт бичгүүдийг эмхлэн цэгцлэх, хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх, яамны архивт хүлээж авахад дагаж мөрдөнө. Архивын баримтыг хүлээн авах, хадгалж хамгаалах, зориулалтын дагуу ашиглуулах үүрэг бүхий байгууллага нэгжийг архив гэнэ. Өөр хоорондоо гарал үүсэл, учир зүйн холбоотой, […]

Гадаадын зээл, тусламжийн бүртгэл, нэгдсэн мэдээллийн сан байгуулах, ашиглах журам

March 8, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Гадаадын зээл, тусламжийн бүртгэл, нэгдсэн мэдээллийн сан байгуулах, ашиглах журам Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1 Гадаадын зээл, тусламжийн холбогдолтой мэдээ, тайланг бүртгэх, нэгдсэн мэдээллийн санг бүрдүүлэх, ашиглахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад энэ журмыг дагаж мөрдөнө. 1.2 Гадаадын зээл, тусламжийн нэгдсэн мэдээллийн санг Зээл, тусламжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын дэргэд байгуулна. 1.3 Монгол улсын байгууллага. иргэдийн […]

Бараа, бүтээгдэхүүний хэлбэрээр олгож буй гадаадын тусламжийн хөрөнгийг бүртгэх журам

March 8, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Бараа, бүтээгдэхүүний хэлбэрээр олгож буй гадаадын тусламжийн хөрөнгийг бүртгэх журам Нэг. Ерөнхий зүйл 1.1 Энэхүү журмаар гадаад орон, олон улсын байгууллагаас олгосон хүмүүнлэгийн болон буцалтгүй, техник туслалцааны тусламжийн хүрээнд нийлүүлэгдэж буй барааг бүртгэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна. 1.2 Гадаадын тусламжийн барааг “Гадаадын зээл, тусламжийг зохицуулах тухай хууль”-ийн 18 дугаар зүйлийн 18.2 дахь хэсэгт заасны дагуу бүртгэж, […]

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг тайлагнах журам

March 8, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг тайлагнах журам Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай Монгол улсын хуулийн хүрээнд тухайн жилийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, тайлагнах үйл явцыг захиалагч байгууллага цаг хугацаа алдалгүй, шуурхай, үр ашигтай […]

Орон нутгийн нөөц санг төлөвлөх, зарцуулах, гүйцэтгэлийг тооцох нийтлэг журам

March 8, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Орон нутгийн нөөц санг төлөвлөх, зарцуулах, гүйцэтгэлийг тооцох нийтлэг журам Нийтлэг үндэслэл Урьдчилан төлөвлөх, нарийвчлан тооцож төсөвт тусгах боломжгүй хүчин зүйлээс шалтгаалан төсвийн жилийн явцад шаардагдаж болзошгүй төсвийн зардлыг нөхөн санхүүжүүлэх, тухайн шатны засаг дарга хуулиар тогтоосон бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх зориулалт бүхий орон нутгийн нөөц санг төлөвлөх, зарцуулах гүйцэтгэлийг тооцоход энэхүү нийтлэг журмыг […]

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол – Төсвийн зарлагын ангилал

March 8, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

1. “Төсвийн зарлагын эдийн засгийн ангилал”-ыг 1 дүгээр, “Төсвийн зарлагын ерөнхийлөн захирагчдын ангилал”-ыг 2 дугаар, “Төсвийн орлогын эдийн засгийн ангилал”-ыг 3 дугаар, “Төсвийн орлогын ерөнхийлөн захирагчдын ангилал”-ыг 4 дүгээр, “Төсвийн зарлагын хөтөлбөрийн ангилал”-ыг 5 дугаар, “Төсвийн зарлагын эдийн засгийн ангилалын заавар”-ыг 6 дугаар, хавсралт ёсоор тус тус шинэчлэн баталлаа. Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу. Монгол […]

САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ – Нягтлан бодох бүртгэлийн дансны заавар

March 8, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Нягтлан бодох бүртгэлийн дансны заавар “Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай” хуулийн 8.1.4 дүгээр заалт болон “Засгийн газрын санхүүгийн тайланг нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу гаргах” гэсэн 9.1.5 дугаар заалтын дагуу УСНББОУ-н тунхаглалын гарын авлагын УСНББОУС 1 “Санхүүгийн тайлангийн толилуулга”-ыг үндэслэн ТУШААХ нь: 1. Засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангийн бүрэлдэхүүн болох Засгийн газрын шугамаар […]

Монгол улсын сангийн сайдын тушаал – Тариф шинэчлэн батлах тухай

March 3, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төр, засгийн байгууллагуудад үзүүлэх тээврийн үйлчилгээнд мөрдөх үнэ тариф Төр, засгийн үйлчилгээ аж ахуйг эрхлэх газрын харъяа Авто баазаас төр засгийн байгууллагуудад үзүүлэх тээврийн үйлчилгээнд мөрдөх үнэ тарифыг хавсралтын дагуу шинэчлэн баталсугай. Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу. Төр, засгийн байгууллагуудад үзүүлэх тээврийн үйлчилгээнд мөрдөх үнэ тариф

Монгол улсын сангийн сайдын тушаал – албан томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай

March 3, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Монгол улсын сангийн сайдын тушаал – албан томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай Бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний үнэ, тарифын өөрчлөлттэй уялдуулан улс төрийн болон төрийн захиргааны албан хаагчийн албан томилолтын зам хоног, байрны  зардлын нийт  хэмжээг аймагт 15500, Улаанбаатар, Эрдэнэт, Дархан хотод 23500 төгрөгөөр, төрийн тусгай болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн хувьд зам хоногийн зардлыг аймаг […]

Монгол улсын сангийн сайдын тушаал – гадаад томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай

March 3, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Гадаад албан томилолтын замын хоног, зочид буудлын зардлын хэмжээ 1. Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2001 оны 188 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан ” Гадаад оронд болох хурал, зөвлөгөөн, уулзалт, яармагт оролцох, гэрээ хэлэлцээр хийх, туршлага судлах зэрэг ажлаар гадаад оронд явагчдын гадаад томилолтын замын хоног, зочид буудлын зардлын нийт  хэмжээ”-г хавсралтын дагуу шинэчлэн баталж, […]

Улсын болон орон нутгийн төсөв, монгол улсыг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламж, их засвар, худалдан авах тоног төхөөрөмжийн хөрөнгийг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, гүйцэтгэл гаргах журам

February 10, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Улсын болон орон нутгийн төсөв, монгол улсыг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламж, их засвар, худалдан авах тоног төхөөрөмжийн хөрөнгийг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, гүйцэтгэл гаргах журам Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1 Улсын болон орон нутгийн төсөв, монгол улсыг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламж, их […]

ТӨСВИЙН ТОГТВОРТОЙ  БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ /Англи орчуулгын хамт/

ТӨСВИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ /Англи орчуулгын хамт/

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь нэгдсэн төсвийн тогтвортой байдлыг хангахад чиглэсэн төсвийн удирдлагын зарчим, төсвийн тусгай шаардлагыг тогтоох, хэрэгжүүлэх, түүнд хяналт тавихад төрийн байгууллагын эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох, эрдэс баялгийн орлогоор нөхөн сэргээгдэх баялаг бүтээх, эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих хөрөнгө оруулалт хийх, санхүүгийн хуримтлал бүрдүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. ТӨСВИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН […]

Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төсөл боловсруулахад төрийн захиргааны байгууллагаас гаргах эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн зорилтот үзүүлэлтүүдийн тооцоо мэдээллийн маягтын заавар

January 10, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төсөл боловсруулах нийтлэг загварын дагуу үндсэн чиглэлийн төсөл, хөгжлийн үзүүлэлтүүдийг боловсруулахад төрийн захиргааны болон нутгийн захиргааны байгууллагуудаас тухайн салбар, орон нутгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтүүдийн гүйцэтгэлд болон дунд хугацааны төсөөллүүдийн тооцоог үнэн зөв гаргахад зааврын гол зорилго оршино. Маягтаар авах тооцоо, үзүүлэлтүүд нь Монгол улсын хөгжлийн гол үзүүлэлтүүдийг […]

УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН  ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/

УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь улсын тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээг тогтоох, хөнгөлөх, чөлөөлөх, төлөх, хураах болон түүнийг тайлагнахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/

Барааны үнийн санал авах жишиг баримт бичиг

October 10, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Барааны үнийн санал авах жишиг баримт бичиг “Барааны үнийн санал авах жишиг баримт бичиг”-ийг нэгдүгээр хавсралтаар, “Ажлын үнийн санал авах жишиг баримт бичиг”-ийг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталлаа. Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу. ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ БАТЛАХ ТУХАЙ /Барааны үнийн санал авах жишиг баримт бичиг/