2010 оны тодотгосон төсвийн сар, улирлын хуваарь батлагдлаа

2010 оны 7-р сарын 23-ны “Монгол Улсын 2010 оны тодотгосон төсвийн гүйцэтгэлийг зохион байгуулах зарим арга хэмжээний тухай” Сангийн сайдын 173-р тушаалаар

  1. Монгол Улсын 2010 оны төсвийн орлогын сар, улирлын хуваарийг 1 дүгээр хавсралтаар,
  2. Монгол Улсын 2010 оны төсвийн зарлага, санхүүжилтийн сар, улирлын хуваарийг 2 дугаар хавсралтаар,
  3. Улсын төсвөөс 2010 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хуваарийг 3 дугаар хавсралтаар,
  4. Орон нутгийн төсвөөс 2010 оны төсвийн жилд улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хуваарийг 4 дүгээр хавсралтаар,
  5. Нийгмийн даатгалын сангуудын 2010 оны сар, улирлын хуваарийг 5 дугаар хавсралтаар,
  6. Хүний хөгжил сангийн 2010 оны төсвийн сар, улирлын хуваарийг 6 дугаар хавсралтаар,
  7. Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2010 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ, барилга, байгууламжийн сарын хуваарийг 7 дугаар хавсралтаар,
  8. Аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, барилга байгууламжийн сарын санхүүжилтийн хуваарийг 8 дугаар хавсралтаар .
  9. Эрчим хүч, дулааны алдагдлын 2010 оны татаасын хуваарийг 9 дүгээр хавсралтаар

тус тус шинэчлэн батлагдлаа.

Доорх холбоосоос уг тушаалын хавсралтуудыг татан авна уу.

Сарын хуваарь – Нийтдээ

Хөрөнгө оруулалтын жагсаалт

Зарлага- Яам, аймаг, байгууллагаар

Зарлага – Яам, аймаг, хөтөлбөрөөр

Зарлага – Яам, байгууллагаар