АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОГЧ УЛС ОРНУУДЫН УЛСЫН САНХҮҮГИЙН УДИРДЛАГЫН ХҮРЭЭ

July 19, 2010 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Хураангуй

Энэхүү хэлэлцүүлгийн материалд байгалийн баялаг-ашигт малтмалын оборлолтоос орох орлогыг удирдахтай холбогдон гардаг сорилтууд ба түүнийг давах бодлогын зөвлөмжүүд, түүнчлэн Улсын Санхүүгийн Удирдлага (УСУ) ба энэ чиглэлд байгалийн эрдэс баялаг үйлдвэрлэгч орнууд авч хэрэгжүүлбэл зохилтой шинчлэлийн асуудлыг авч үзэв. Уг материалд УСУ ба ашигт малтмал/эрдэс баялаг олборлогч/боловсруулагч орнуудын институцын ялгааг харгалзан үзсэн шинэчлэлийн арга замыг тодорхойлосон болно. Богино хугацаанд санал болгож буй шинэчлэлийн арга хэрэгсэлүүд нь УСУ-ын хамгийн энгийн тогтолцоонд ч хэрэгжүүлж болох төдийгүй дунд болон урт хугацаанд улсын санхүүгийн удирдлагын олон улсын шилдэг туршлагуудтай нийцүүлэх зорилготой.

Дэлгэрэнгүй орчуулгыг доорх холбоосоос татан авна уу.

IMF’s WP TRANSLATION, LATEST REVISED AND FINALISED_2010,04,22