ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НАРЫН 2020-2022 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ БЭЛТГЭХ УДИРДАМЖ

July 8, 2019 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Монгол Улсын Засгийн газар 2019 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэн “Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2020 оны төсвийн хязгаар”-ыг баталлаа.

Төсвийн тухай хуулийн 8.3.4-д заасны дагуу Төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон аймаг нийслэлийн засаг дарга нарт батлагдсан төсвийн хязгаарыг төсвийн удирдамжийн хамт хүргүүллээ.

1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт хүргүүлсэн албан бичиг

2. Аймаг, нийслэлийн засаг дарга нарт хүргүүлсэн албан бичиг

3. Удирдамж

4. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны төсвийн хязгаар

5. Төсвийн саналын маягт

6. Нэмэлт төсвийн хүсэлт

7. Орон нутгийн төсвийн орлогын тооцоолол