МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2019 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ

Монгол Улсын 2019 оны Төсвийн тухай хуулиар улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд нийт 1,698,098.4 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс 2019 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар 224,505.8 сая төгрөгийн санхүүжилт хийгдэж, урьдчилсан байдлаар хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт нийт батлагдсан төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 13.2 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2019 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ

/Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар/

/2019 ОНЫ 5-Р САРЫН 31-НИЙ ӨДРИЙН БАЙДЛААР, сая төгрөгөөр/

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ   Улсын төсөв  Концессын төсөл  Нийт батлагдсан  Нийт санхүүжсэн  Гүйцэтгэлийн эзлэх хувь
  2019 онд батлагдсан  Санхүүжилт   2019 онд батлагдсан  Санхүүжилт
 I МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА               2,000.0          1,509.9              2,000.0         1,509.9 75.5%
 II МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД             14,231.2             989.1       144,699.2           82,680.8          158,930.4       83,669.9 52.6%
 III МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД               6,363.6             835.1              6,363.6            835.1 13.1%
 IV ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА             38,714.0          2,850.7            38,714.0         2,850.7 7.4%
 V БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД             13,776.2               35.9            13,776.2              35.9 0.3%
 VI ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД               2,875.0          1,573.3              2,875.0         1,573.3 54.7%
 VII САНГИЙН САЙД           134,386.3          7,570.1          134,386.3         7,570.1 5.6%
 VIII ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД             42,883.4          9,556.9            42,883.4         9,556.9 22.3%
 IX ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД             33,895.4          2,228.3            33,895.4         2,228.3 6.6%
 X БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД             15,499.7          4,466.4            15,499.7         4,466.4 28.8%
 XI БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД           141,350.1        18,028.6          141,350.1       18,028.6 12.8%
 XII БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД           616,453.8        38,718.7          616,453.8       38,718.7 6.3%
 XIII ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД           241,781.9        21,791.1          241,781.9       21,791.1 9.0%
 XIV УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД               2,000.0              2,000.0                   – 0.0%
 XV ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД             29,533.0            29,533.0                   – 0.0%
 XVI ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД             97,150.3        24,109.6            97,150.3       24,109.6 24.8%
 XVII ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД           104,237.9          6,408.9          104,237.9         6,408.9 6.1%
 XVIII АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА                  820.0                 820.0                   – 0.0%
 XIX ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА                  247.0             112.5                 247.0            112.5 45.5%
 XX ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ДАРГА                  500.0             479.8                 500.0            479.8 96.0%
 XXI УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР               4,400.4             374.6              4,400.4            374.6 8.5%
 XXII УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ               4,000.0              4,000.0                   – 0.0%
 XXIII МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ АУДИТОР               1,500.0             185.5              1,500.0            185.5 12.4%
 XXIV ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА                  800.0                 800.0                   – 0.0%
 XXV СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ДАРГА               4,000.0              4,000.0                   – 0.0%
ДҮН        1,553,399.2      141,825.0       144,699.2           82,680.8       1,698,098.4     224,505.8 13.2%