Аймаг, нийслэлийн засаг дарга нарт 2018 оны төсвийн хуваарь хүргүүллээ.

ТАЙЛБАР: http://www.iltod.gov.mn цахим хуудсаар нийтлэгдэж байгаа албажуулаагүй баримт бичиг нь Монгол Улсын Сангийн яамны албан ёсны байр суурийг илэрхийлэхгүй. Мэдээллийг төсвийн ил тод байдлыг хангах, төсвийн талаарх мэдээллийг олон нийтэд шуурхай, ил тод хүргэх арга хэмжээний хүрээнд нийтэлсэн болно.

Аймаг, нийслэлийн засаг дарга нарт төсвийн хуваарь хүргүүллээ.