Сангийн сайдын тушаал №341 – Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

ТАЙЛБАР: http://www.iltod.gov.mn цахим хуудсаар нийтлэгдэж байгаа албажуулаагүй баримт бичиг нь Монгол Улсын Сангийн яамны албан ёсны байр суурийг илэрхийлэхгүй. Мэдээллийг төсвийн ил тод байдлыг хангах, төсвийн талаарх мэдээллийг олон нийтэд шуурхай, ил тод хүргэх арга хэмжээний хүрээнд нийтэлсэн болно.

Сангийн сайдын тушаал №341 – Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Дэлгэрэнгүйг татан авч танилцана уу:  Журамд өөрчлөлт оруулах тухай