МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2017 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ

ТАЙЛБАР: http://www.iltod.gov.mn цахим хуудсаар нийтлэгдэж байгаа албажуулаагүй баримт бичиг нь Монгол Улсын Сангийн яамны албан ёсны байр суурийг илэрхийлэхгүй. Мэдээллийг төсвийн ил тод байдлыг хангах, төсвийн талаарх мэдээллийг олон нийтэд шуурхай, ил тод хүргэх арга хэмжээний хүрээнд нийтэлсэн болно.

Монгол Улсын 2017 оны Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд нийт 779,848.4 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс 2017 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн байдлаар 434,527.7 сая төгрөгийн санхүүжилт хийгдэж, урьдчилсан мэдээгээр хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт нийт батлагдсан төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 55.7 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

Д/д ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ   Улсын төсөв  Концессын төсөл  Нийт батлагдсан  Нийт санхүүжсэн  Гүйцэтгэлийн эзлэх хувь
  2017 онд батлагдсан  Санхүүжилт   2017 онд батлагдсан  Санхүүжилт
1 Монгол Улсын Их Хурлын дарга       1,688.0         1,634.4       1,688.0        1,634.4 96.8%
2 Монгол Улсын Ерөнхий сайд       2,778.0            753.2   177,741.6      141,383.1    180,519.6    142,136.3 78.7%
3 Монгол Улсын Шадар сайд       7,055.1         5,673.7       7,055.1        5,673.7 80.4%
4 Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга       5,763.3         2,220.7       5,763.3        2,220.7 38.5%
5 Гадаад харилцааны сайд       1,518.2            673.0       1,518.2           673.0 44.3%
6 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд          824.3            471.1          824.3           471.1 57.2%
7 Сангийн сайд       8,639.7         4,732.0       8,639.7        4,732.0 54.8%
8 Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд     33,337.3       24,653.7      33,337.3      24,653.7 74.0%
9 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд       7,810.8         5,951.0       7,810.8        5,951.0 76.2%
10 Батлан хамгаалахын сайд       4,896.9         4,585.2       4,896.9        4,585.2 93.6%
11 Барилга, хот байгуулалтын сайд     73,811.3       36,759.3      73,811.3      36,759.3 49.8%
12 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд   104,310.2       61,291.8    104,310.2      61,291.8 58.8%
13 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд   143,915.3       78,244.1    143,915.3      78,244.1 54.4%
14 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд     26,984.6         9,824.1      26,984.6        9,824.1 36.4%
15 Эрүүл мэндийн сайд     61,740.8       35,576.2      61,740.8      35,576.2 57.6%
16 Эрчим хүчний сайд   113,245.1       16,327.5    113,245.1      16,327.5 14.4%
17 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд       2,848.2         2,833.9       2,848.2        2,833.9 99.5%
18 Авлигатай тэмцэх газрын дарга          851.4            851.4          851.4 851.4 100.0%
19 Улсын ерөнхий прокурор            88.3              88.3            88.3 88.3 100.0%
ДҮН   602,106.8     293,144.6   177,741.6   141,383.10    779,848.4    434,527.7 55.7%