МОНГОЛ УЛСЫН 2017 ОНЫ ТӨСӨВ БАТЛАГДЛАА

ТАЙЛБАР: http://www.iltod.gov.mn цахим хуудсаар нийтлэгдэж байгаа албажуулаагүй баримт бичиг нь Монгол Улсын Сангийн яамны албан ёсны байр суурийг илэрхийлэхгүй. Мэдээллийг төсвийн ил тод байдлыг хангах, төсвийн талаарх мэдээллийг олон нийтэд шуурхай, ил тод хүргэх арга хэмжээний хүрээнд нийтэлсэн болно.

Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай, Нийгмийн даатгалын сангийн 2017 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүд Улсын Их Хурлын 2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар батлагдлаа.

Монгол Улсын Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт орлого 6,160.2 тэрбум төгрөг буюу ДНБ-ий 23.3 хувь, тэнцвэржүүлсэн орлогод нийцүүлсэн нэгдсэн төсвийн нийт зарлага 8,568.9 тэрбум төгрөг буюу ДНБ-ий 32.3 хувь, нэгдсэн төсвийн нийт тэнцэл 2,408.7 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай буюу ДНБ-ий -9.1 хувь байхаар тус тус батлагдсан болно.

Холбогдох мэдээллүүдийг доорх хавсралтаас татан авч танилцана уу:

01. Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хууль

02. Нийгмийн даатгалын сангийн 2017 оны төсвийн тухай хууль

03. Төсвийн тооцооллын хавсралтууд