Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл

Монгол Улсын 2016 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд нийт 437616.2 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс 2016 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар 30854.7 сая төгрөгийн санхүүжилт хийгдэж, урьдчилсан мэдээгээр хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт нийт батлагдсан төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 7.1 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2016 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ
/Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар/

/2016 ОНЫ 03-Р САРЫН 31-НИЙ ӨДРИЙН БАЙДЛААР, сая төгрөгөөр/

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил   Төсөвт өртөг   2016 онд санхүүжих дүн   2016 онд олгосон санхүүжилт /2016 оны 3-р сарын 31-ний өдрийн байдлаар/ 
I УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА           667,1          667,1
II МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД                      27 608,3        8 839,2
III МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД         14 585,4        4 768,3 349,0
IV ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА        12 678,5        3 830,2 238,5
V БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖИЛ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД          1 682,2            550,3
VI ГАДААД ХЭРГИЙН САЙД           4 460,0            601,2
VII САНГИЙН САЙД        31 802,8      10 791,2
VIII ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД     110 751,1        8 021,2 200,0
IX АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД        30 350,2      10 569,3
X БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД     137 964,4      28 639,4 1930,1
XI БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД         40 454,8        4 931,3 342,5
XII БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД     506 410,3    132 576,6 7329,2
XIII ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД     518 126,9      77 193,2 5793,6
XIV ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД        40 277,5      15 643,8
XV ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД        45 191,8      15 497,8 614,7
XVI ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙД        36 561,2        6 678,3
XVII ЭРҮҮЛ МЭНД, СПОРТЫН САЙД     342 011,0      76 003,9 11720,6
XVIII ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД     211 132,4      29 850,6 1491,4
XIX МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ АУДИТОР             475,0            475,0
XX УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР          5 560,8        1 488,3 845,1
НИЙТ ДҮН  2 118 751,6    437 616,2 30854,7