Орон нутгийн ИТХ-н төсөв батлах загвар

Орон нутгийн ИТХ-н төсөв батлах загвар.

Файлыг эндээс татан авч танилцана уу: ИТХ-ын төсөв батлах загвар